Témata doporučená Komorou pro vzdělávání v systému KPV

Doporučená témata pro rok 2020

Komora certifikovaných účetních vyhlašuje pro rok 2020 níže uvedená témata jako doporučená v rámci systému kontinuálního profesního vzdělávání:

 

Doporučená témata pro rok 2019

S odkazem na čl. 6 odst. 4 směrnice Komory certifikovaných účetních, kterou se stanoví systém kontinuálního profesního vzdělávání, vyhlašuje Komora pro rok 2019 níže uvedená témata:

 • účetní legislativa, zejména novelizace vyhlášky č. 500/2002 Sb. s účinností od 1. 1. 2019,
 • konsolidace účetních závěrek a konsolidační postupy, 
 • problematika IFRS, zejména IFRS 16 Leasingy s účinností od 1. 1. 2019,
 • interpretace Národní účetní rady - v roce 2018 byla vydána I-37 Časové rozlišování a cizí měna,
 • změny daňové legislativy pro rok 2019,
 • etický kodex KCÚ, profesní odpovědnost.

 

Doporučená témata pro rok 2018

S odkazem na čl. 6 odst. 4 směrnice Komory certifikovaných účetních, kterou se stanoví systém kontinuálního profesního vzdělávání, vyhlašuje Komora pro rok 2018 níže uvedená témata:

 • účetní legislativa, zejména novelizace vyhlášky č. 500/2002 Sb. s účinností od 1. 1. 2018 a vč. tzv. "Bílé knihy účetnictví",
 • konsolidace účetních závěrek a konsolidační postupy, 
 • problematika IFRS, zejména IFRS 16 Leasingy,
 • interpretace Národní účetní rady - v roce 2017 byla vydána I-36 Náhradní způsob výpočtu konsolidačního rozdílu,
 • změny daňové legislativy pro rok 2018,
 • etický kodex KCÚ, profesní odpovědnost,
 • GDPR.

 

Doporučená témata pro rok 2017

S odkazem na čl. 6 odst. 4 směrnice Komory certifikovaných účetních, kterou se stanoví systém kontinuálního profesního vzdělávání, vyhlašuje Komora pro rok 2017 níže uvedená témata:

 • novelizace zákona o účetnictví - použití kategorizace účetních jednotek v praxi, úpravy v účetních výkazech, sestavování přehledů o peněžních tocích a změnách vlastního kapitálu, novelizace vyhlášky č. 500/2002 Sb., upravujícíc vykazování nefinančních informací s účinností od 1. ledna 2017,
 • konsolidace účetních závěrek a konsolidační postupy,
 • novela zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech (zákon č. 299/2016 Sb.) - specifické požadavky na povinný audit subjektů veřejného zájmu, 
 • IFRS - k 1. 1. 2017 vstupují v účinnost dvě novelizace - IAS 7 Sesouhlasení závazků z financování (rozšiřuje zveřejnění do přílohy týkající se všech závazků, jejichž peněžní úhrada prochází financováním v rámci výkazu peněžních toků) a IAS 12 Uznání odložené daňové pohledávky u nerealizovaných ztrát (realizovatelných finančních aktiv),
 • interpretace Národní účetní rady - v roce 2016 byla vydána I-33 Určení okamžiku zařazení dlouhodobého hmotného majetku a I-34 Rezervy na likvidace,
 • změny daňové legislativy pro rok 2017,
 • etický kodex KCÚ,
 • profesní odpovědnost.

 

Doporučená témata pro rok 2016

S odkazem na čl. 6 odst. 4 směrnice Komory certifikovaných účetních č. 11/2012, kterou se stanoví systém kontinuálního profesního vzdělávání, vyhlašuje Komora pro rok 2016 níže uvedená témata:

 • novelizace zákona o účetnictví a souvisejících prováděcích předpisů (zejména kategorizace účetních jednotek, změny ve struktuře účetních výkazů, zavedení povinnosti sestavovat přehledů o peněžních tocích a změnách vlastního kapitálu),
 • konsolidace účetních závěrek (novela zákona o účetnictví snižuje limity a rozšiřuje počet účetních jednotek s povinností sestavovat konsolidovanou účetní závěrku),
 • IFRS - k 1. 1. 2016 vstupuje v účinnost několik novelizací, které je třeba reflektovat ve výkaznictví společností; blíží se účinnost IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky a IFRS 9 Finanční nástroje (k 1. 1. 2018), které společnosti začínají implementovat,
 • interpretace Národní účetní rady - v roce 2015 byla vydána I-32 Struktura a obsah přehledu o změnách vlastního kapitálu (pokud společnosti přehled sestavují, doporučuje se implementace pravidel vyplývajících z interpretace),
 • změny daňové legislativy pro rok 2016 (v oblasti DPH zejména problematika kontrolních hlášení),
 • etický kodex KCÚ,
 • profesní odpovědnost.

 

Doporučená témata pro rok 2015

S odkazem na čl. 6 odst. 4 směrnice Komory certifikovaných účetních č. 11/2012, kterou se stanoví systém kontinuálního profesního vzdělávání, vyhlašuje Komora pro rok 2015 níže uvedená témata:

 • právo stavby - novelizovaná úprava účetního zachycení s účinností od 1. 1. 2015 (případně s možností i na účetní závěrky za rok 2014 sestavované v roce 2015),
 • transpozice nové účetní směrnice EU - související novelizace zákona o účetnictví (schválení v Parlamentu ČR - léto 2015, účinnost od 1. 1. 2016); novelizace souvisejících prováděcích předpisů,
 • IFRS Update - od 1. 7. 2014 je v účinnosti několik drobných změn; v roce 2014 došlo k vydání nových pravidel pro účtování výnosů (IFRS 15 s účinností od 1. 1. 2017), dále nová pravidla pro finanční nástroje (IFRS 9 s účinností od 1. 1. 2018),
 • Interpretace Národní účetní rady - v roce 2014 byly vydány I-31 Mezitímní účetní výkaznictví; I–30 Srovnatelnost informací za běžné a minulé účetní období v individuální účetní závěrce podnikatele, I-29 Opravy chyb, změny v účetních odhadech a změny v účetních metodách,
 • změny daňové legislativy,
 • profesní odpovědnost.

 

Doporučená témata pro rok 2014

S odkazem na čl. 6 odst. 4 směrnice Komory certifikovaných účetních č. 11/2012, kterou se stanoví systém kontinuálního profesního vzdělávání, vyhlašuje Komora pro rok 2014 níže uvedená témata:

 • rekodifikace soukromého práva,
 • zákon o obchodních korporacích,
 • související změny účetní a daňové legislativy,
 • profesní odpovědnost.

 

Doporučená témata pro rok 2013

S odkazem na čl. 6 odst. 4 směrnice Komory certifikovaných účetních č. 11/2012, kterou se stanoví systém kontinuálního profesního vzdělávání, vyhlašuje Komora pro rok 2013 níže uvedená témata:

 • aktuality v účetnictví,
 • aktuality v IFRS,
 • konsolidovaná účetní závěrka (podle IFRS i národních norem),
 • finanční analýza účetních výkazů,
 • informační technologie a informační systémy v účetnictví,
 • etický kodex profesních účetních,
 • opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti,
 • interní kontrolní systémy, řízení rizik, SOX,
 • aktuality v daních,
 • odborné kurzy v cizím jazyku,
 • manažerské, komunikační a prezentační dovednosti.

  

Doporučená témata pro roky 2011-12 

S odkazem na čl. 6 odst. 4 směrnice Komory certifikovaných účetních č. 7/2006, kterou se stanoví systém kontinuálního profesního vzdělávání, ve znění směrnice č. 9/2007, vyhlašuje Komora pro roky 2011 - 2012 níže uvedená témata:

 • aktuality v účetnictví,
 • aktuality v IFRS,
 • konsolidovaná účetní závěrka (podle IFRS i národních norem),
 • přeměny obchodních společností,
 • finanční analýza účetních výkazů,
 • využití účetních informací v investičním rozhodování,
 • informační technologie a informační systémy v účetnictví,
 • insolvenční řízení,
 • etický kodex profesních účetních,
 • opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti,
 • interní kontrolní systémy, řízení rizik, SOX,
 • aktuality v daních,
 • daňový řád,
 • odborné kurzy v cizím jazyku,
 • manažerské, komunikační a prezentační dovednosti.

 

 

Doporučená témata pro rok 2010 

a) témata prioritní:

S odkazem na čl. 6 odst. 4 směrnice Komory certifikovaných účetních č. 7/2006, kterou se stanoví systém kontinuálního profesního vzdělávání, vyhlašuje Komora pro rok 2010 níže uvedená prioritní témata, která jsou povinná pro certifikované účetní. Komora nestanovuje jejich rozsah ani zvláštní lhůtu pro splnění. Certifikovaný účetní má povinnost absolvovat v roce 2010 alespoň jedno z těchto prioritních témat.

 • aktuality v účetnictví a v daních (v souvislosti s tzv. Janotovým protikrizovým balíčkem), 
 • účetnictví státu,
 • IFRS pro malé a střední podniky,
 • etický kodex profesních účetních,

 b) témata prohlubující odborné znalosti certifikovaných účetních

 • aktuality v Mezinárodních standardech účetního výkaznictví (IFRS),
 • konsolidovaná účetní závěrka podle IFRS a českých předpisů,
 • interní kontrolní systémy, řízení rizik, SOX,
 • účetnictví finančních institucí,
 • účetnictví nevýdělečných organizací,
 • mzdové účetnictví,
 • insolvenční řízení,
 • přeměny obchodních společností v národním i nadnárodním měřítku,
 • kalkulace a rozpočetnictví,
 • kurzy v rámci systému certifikace účetních,

c) témata rozšiřující odborné znalosti certifikovaných účetních

 • evropská integrace, strukturální fondy,
 • finanční analýza účetních výkazů,
 • využití účetních informací v investičním rozhodování,
 • odborné kurzy v cizím jazyce,
 • informační technologie a informační systémy v účetnictví,
 • opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti,
 • rozhodčí řízení,
 • manažerské, komunikační a prezentační dovednosti. 

 

Doporučená témata pro rok 2009

a) Témata prioritní:

S odkazem na čl. 6 odst. 4 směrnice Komory certifikovaných účetních č. 7/2006, kterou se stanoví systém kontinuálního profesního vzdělávání, vyhlašuje Komora pro rok 2009 níže uvedená prioritní témata, která jsou povinná pro všechny účetní v systému certifikace. Komora nestanovuje jejich rozsah ani zvláštní lhůtu pro splnění. Certifikovaný účetní má povinnost absolvovat v roce 2009 alespoň jedno z těchto prioritních témat.

 • Aktuality v účetnictví a v daních — aktuální změny zákona o účetnictví a prováděcích norem, zákonů o daních z příjmů, daně z přidané hodnoty, silniční daně a daně z nemovitostí.
 • Pracovněprávní problematika se zaměřením na novely zákoníku práce a zákonů o nemocenském pojištění, pojistném na sociální zabezpečení, důchodovém pojištění atd.
 • Nová legislativní úprava opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

b) Témata prohlubující odborné znalosti certifikovaných účetních:

 • Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) a povinnost jejich aplikace v ČR
 • Konsolidovaná účetní závěrka podle IFRS a českých předpisů
 • Interní kontrolní systémy, řízení rizik, SOX
 • Účetnictví finančních institucí
 • Účetnictví nevýdělečných organizací
 • Konkurz a vyrovnání
 • Přeměny obchodních společností
 • Cenné papíry a finanční deriváty v praxi podnikatelů
 • Etický kodex profesních účetních
 • Kurzy v rámci systému certifikace účetních

c) Témata rozšiřující odborné znalosti certifikovaných účetních:

 • Evropská integrace, strukturální fondy
 • Finanční analýza účetních výkazů
 • Odborné kurzy v cizím jazyce
 • Informační technologie a informační systémy v účetnictví

d) Témata doplňující znalosti certifikovaných účetních:

 • Manažerské, komunikační a prezentační dovednosti
Skočit na začátek