Archiv seminářů Komory

Účetní případy pro pokročilé aneb účetnictví 2023 v příkladech

Termín: 21. 8. 2023 - 22. 8. 2023
Termín — bližší informace 9:00 - 16:00
Místo konání:
Online
Cena: 5202 Kč (5780 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 12 hodin

Spojení

Online forma

Lektoři

prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. (účetní expert, ŠKODA AUTO Vysoká škola – katedra financí a účetnictví)

Program

Regulace účetnictví v ČR:
• účetnictví podle českých předpisů,
• základní principy mezinárodních standardů účetního výkaznictví IFRS.
Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek (stálá aktiva):
• pořízení,
• odpisy a vyřazení dlouhodobého majetku,
• technické zhodnocení dlouhodobého majetku.
Finanční majetek:
• majetkové cenné papíry (účtování a oceňování),
• dluhové cenné papíry (účtování a oceňování),
• derivátové kontrakty (účtování a oceňování).
Zásoby:
• průběžný versus periodický systém,
• inventarizace zásob.
Zúčtovací vztahy:
• přímý a nepřímý odpis pohledávek,
• cizoměnové operace,
• rezervy a přechodné položky.
Operace ve vlastním kapitálu:
• zvyšování a snižování základního kapitálu,
• rozdělování výsledku hospodaření,
• druhové versus účelové členění provozních nákladů.
Účetní uzávěrka:
• inventarizace majetku a dluhů,
• vyčíslení splatné a odložené daně,
• rozvaha a výsledovka,
• příloha,
• cash flow.
Souvislý příklad a diskuze.

 

Na semináři se seznámíte s řešením jednotlivých účetních kategorií podle aktuálně platných českých účetních předpisů. Celý seminář, který je i vhodnou přípravou pro účetní závěrku roku, sestává z řešení celé řady praktických příkladů.
Primárním cílem těchto příkladů je naznačit jejich dopady na účetní výkazy firmy.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Odkaz na obchodní podmínky společnosti 1. VOX a.s. zde.

 

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Do 5 pracovních dnů (včetně) po skončení on-line výuky obdržíte e-mailem odkaz se záznamem s platností na 7 kalendářních dnů.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

 

***ceny jsou uvedeny bez DPH***

Skočit na začátek