Být smart účetní není těžké, přestaňme se bát...

Tisková zpráva a její ohlasy v médiích
Praha, 22. března 2018

Účetní profese je náročná na čas a znalost legislativy. Přesto pouze 50 % účetních využívá možnosti, které nabízí zjednodušení jejich pracovních úkonů. Mezi ty patří např. cloud jako místo pro ukládání dokladů (ten využívá zhruba třetina účetních) nebo robotizované softwary na faktury, které mohou ušetřit až 40 % času při následné kontrole dokladů. Důvodem nevyužití “smart” řešení v účetní praxi je tak nejen strach o bezpečné uložení dat, ale i neznalost možností, které současné softwary umožňují. Také obava vedení firmy, která se brání implementaci nových věcí, často stojí proti procesu digitalizace účetnictví. 

Více

Ve využití IoT v účetnictví Česká republika za okolními státy pokulhává

Přestože dnešní doba vyžaduje být čím dál více digitálně gramotný a vše zjednodušovat díky digitálnímu přenosu a sdílení dat, zhruba 80 % lidí nadále důvěřuje tištěným dokladů. Česká republika není v porovnání s okolními zeměmi výjimkou. Přesto se při hlubším zkoumání možností v rámci digitalizace účetnictví nacházíme na konci pomyslné tabulky ve využívání internetu věcí (IoT). Důvodem je především složitá česká legislativa a tím i nemožnost propojení účetních softwarů se světem. 

Účetní 21. století je ajťák i poradce zároveň

Již dnes je jasné, že běžný účetní software na vše, co účetní potřebuje, nestačí. Naštěstí už ale existují aplikace na vytěžování dat z faktur, které účetním zkrátí čas při přepisování údajů z dokladů (98 % účetních by se tohoto úkonu rádo zbavilo). Účetní 21. století tak již není osoba, která shromažďuje a přepisuje údaje z dokladů. Je to profesionál, který pracuje s reálnými daty a zároveň je poradcem vedení společnosti. Obava, že účetní díky digitalizaci ztratí své místo, je neopodstatněná. Právě naopak. Účetní budou mít díky smart technologiím více času a tím budou moci rozšířit portfolio svých nebo firemních klientů. Tím jim budou schopni poskytnout vyšší přidanou hodnotu za službu, která bude zabalená do spojení „účetní služba“. 

Příklad z workshopu “Digitalizace v účetnictví” z 18. dubna 2018 k časové náročnosti při zpracovávání 100 přijatých faktur. První účetní faktury zpracovala „ručně“ za 150 minut, druhá „ručně“ za 210 minut, avšak automatizovaný systém k vytěžování dat z faktur, který je vystaven na umělé inteligenci ušetřil až 50 % času (byl schopen rozšifrovat i zmuchlanou fakturu). Jde přitom o systém, který se neustále učí a zpracovávání zrychluje a zkvalitňuje.

„Mezinárodní federace účetních (IFAC) uvádí jako jednu ze tří výzev pro účetní profese nejbližší budoucnosti schopnost adaptovat se na nárůst požadavků z oblasti IS/IT. Kvalifikovaný účetní musí být schopen využívat přednosti informačních nástrojů vč. případné umělé inteligence, a zároveň si být vědom jejich záludností a rizik,“ říká Libor Vašek, předseda Komory certifikovaných účetních.

Účetní tak musí přijmout nové změny, jinak za 5 až 10 let nebudou mít práci. Umělá inteligence totiž zvládne 80 - 90 % dokladů zpracovat a zaúčtovat sama. Důležité při tomto kroku je umět se spolehnout na data. Tedy na software, který je pro dané účetní úkony vytvořen. Významnou roli pro účetní tak hraje příznivé uživatelské prostředí a využití softwarových řešení, které jsou otevřené novým aplikacím.

Budoucnost účetních je tak v cloudu, v němž si účetní volí nástroje, které sama aktuálně pro svou práci potřebuje. Digitalizace účetnictví tak následně přinese zrychlení práce, konec účetních šablon, snížení chybovosti při zadávání dat do systému a větší přehled v účetních operacích pro klienta i účetní. V neposlední řadě bude také znamenat úsporu času.

Ohlasy na tiskovou zprávu v médiích

    

Vyplatí se začít podnikat jako OSVČ, nebo si založit rovnou s.r.o?

Odborný článek, www.kurzy.cz
Praha, 15. března 2018

Někteří začínající podnikatelé stojí často před otázkou, zda si založit s.r.o., nebo začít podnikat jako OSVČ. Obě možnosti mají své výhody i nevýhody.

Více

Mezi nejčastějšími důvody, proč lidé zakládají s.r.o., je vize budování značky, kterou lze v budoucnu prodat. To OSVČ může jen těžko, protože s ukončením živnosti končí i jeho „firma“. Na druhou stranu si OSVČ může ze svého podnikání brát finanční prostředky pro svou osobní potřebu, a to bez omezení. Společník s.r.o. má tuto možnost pouze jako zaměstnanec, což je pro něho do jisté míry nevýhodné. Případně si po skončení účetního roku a schválení závěrky může vzít podíl na zisku. Také vedení daňové evidence je pro OSVČ levnější a díky snazším operacím při uzavírání roku i jednodušší. OSVČ si tak často daňovou evidenci hlídají samy, aby prokázaly skutečné výdaje, nebo uplatňují výdaje procentním paušálem, jehož výše se odvíjí od druhu živnosti. Daňové přiznání tak mají rychle a levně vyřešené.

Pozor na fakturace do zahraničí

Pokud však OSVČ začne fakturovat do zahraniční, případně její roční obrat přesáhne 1 mil. Kč, je povinna přihlásit se k platbě DPH. Z toho vyplývají povinnosti jako u společnosti s.r.o. Musí tak průběžně sestavovat přiznání k DPH, podávat kontrolní hlášení, vést daňovou evidenci pro účely DPH, a to i v případě, že na konci roku bude v rámci zpracování přiznání k dani z příjmů uplatňovat výdaje paušálem. 

Společnosti s.r.o. vedou podvojné účetnictví. Z toho důvodu si většinou platí účetní, protože pro vedení účetnictví jsou nezbytné nejen dostatečné znalosti a praxe, ale i odpovídající software. Samozřejmě je možné využít online účetní programy a aplikace, avšak finální kontrola by vždy měla připadnout zkušené účetní. Podnikatel se tak „nemusí“ starat o další věci, zjednodušeně řečeno „předává pouze doklady“. Účetní se v s.r.o. stává „členem“ týmu. Dává podněty ke směřování firmy, protože přeci jen lépe „vidí“ do účetnictví. 

S.r.o. se tak vyplatí pro ty, kteří chtějí budovat firmu, pro OSVČ, které se sdružují v „partě“, která se věnuje stejné věci. Dojde totiž ke snížení jejich nákladů a zároveň se stávají firmou na trhu. Veškeré legislativní požadavky vztahující se k účetnímu vedení firmy pak hlídá a kontroluje účetní. Ta navíc, pravidelně podává i kontrolní hlášení, je-li firma plátce DPH. S.r.o. má tak smysl pro podnikatele, kteří chtějí být silnějšími partnery ve svých obchodních stycích.

 

Časté chyby v účetnictví ve firmách

Odborný článek, www.kurzy.cz
Praha, 23. února 2018

Většina společností má svou vlastní účetní, která obstarává finanční chod firmy. Ať už jde o vystavování faktur, účtování výnosů a nákladů, výpočet mezd, cestovní příkazy, vedení evidence nebo podávání kontrolního hlášení včetně přípravy podkladů pro zpracování přiznání k DPH Je toho samozřejmě víc, a proto není divu, že se i při rutinním procesu mohou objevit chyby.

Více

Jaké jsou tak časté chyby v účetních operacích?

Zapomenuté nebo nedoúčtované doklady , které se k účetní nedostanou nebo je získá až se zpožděním. Nejčastěji jde o smlouvy, dodací listy, doklady k platbám kartou apod. S tím souvisí také často nedostatečná průkaznost účetních dokladů. Účetní obdrží např. neúplné inventurní soupisy, doklady k transakcím s vlastníky nebo pokladní doklady, které nemají souvztažnost k zaměření společnosti. Často se stává, že menší společnosti (s.r.o.) zapomínají na pořádání valné hromady a schvalování účetní závěrky. Je to právě účetní, která může na nedodané zápisy z valné hromady upozornit. Také špatně zpracovaná účetní závěrka bývá často důvodem k opětovnému otevření již vykonané práce. Nejčastěji se chyby dělají v inventurách, nesprávně či neúplně uvedených údajích v příloze v účetní závěrce nebo ve špatně uvedených pohledávkách a závazcích. S tím souvisí také špatně nastavené ocenění dlouhodobého majetku a pohledávek podle daní, např. odpisy firemních automobilů nebo osobních počítačů, či dokonce neprovedená inventarizace pohledávek, závazků a kapitálových účtů. A pokud neproběhne finální kontrola před odesláním např. datovou schránkou, problém je na stole. Nedostatky nebo chyby v účetních operacích mohou mít za následek správní sankce, nebo dokonce trestní stíhání. Bohužel se často stává, že nedostatky v účetnictví vyplují na povrch až v situacích, kdy dojde např. ke sporům mezi vlastníky nebo pojišťovna žádá průkaznou evidenci při pojistné události apod. 

Najít dobrou účetní může být problém

Najít kvalitní účetní může být někdy problém. Při hledání by se měl proto každý zaměstnavatel zaměřit na klíčové faktory, mezi které patří důraz na zkušenost účetní a reference, nikoliv na výši mzdy. Součástí smlouvy by měl být doklad o jejím profesním pojištění a v neposlední řadě, by si měl potenciální zaměstnavatel zjistit, zda se účetní pravidelně vzdělává. Jen tak totiž bude mít jistotu, že jí neunikne legislativní novinka a jeho firma nespadne do problému.

Pro zaměstnavatele je tak výhodné spolupracovat třeba s certifikovanou účetní, protože ta je trochu jiná než “klasická” účetní. Zásadní rozdíl spočívá v tom, že certifikovaná účetní usměrňuje obchodní nápady, investiční záměry zaměstnavatele a vyhodnocuje investice. Jednoduše řečeno má větší “drive” ve finančním řízení. Dále má znalosti z oboru práva, daní, auditu či oceňování. V základních záležitostech si tak poradí a rozpozná situace, kdy je vhodné přizvat odborníka. Vše výše uvedené obvykle zaručují profesní organizace, mezi které patří např. Komora certifikovaných účetních (KCÚ).

„Každému zaměstnavateli garantujeme, že účetní, kteří jsou sdruženi v naší organizaci, mají ověřenou praxi, absolvovali vzdělání v oblasti účetnictví s výsledkem ‘certifikovaná/ý účetní‘ nebo ‘účetní expert’, zároveň se dále vzdělávají v legislativních úpravách v námi organizovaných kurzech a seminářích,“ říká předseda Komory certifikovaných účetních Libor Vašek.

V neposlední řadě nesmíme zapomenout také na to, že ze strany klienta je důležitá součinnost s účetní. Jedná se především o včasné předávání všech potřebných dokumentů, sdělování informací nejen o proběhnutých skutečnostech, ale i o budoucích záměrech firmy. Protože dobrá účetní často vyhodnotí dopady do nákladů vzhledem k pracnosti, daňovým nákladům lépe než lidé z byznysu.

 

Vezme umělá inteligence účetním práci?

Odborný článek, časopis Faktor S
Praha, 15. února 2018

S větší digitalizací a automatizací dojde k zániku některých pozic, např. „typařů“ nebo fakturantů...

Více

Jak na daňové přiznání z vašich příjmů?

Tisková zpráva a její ohlesy v médiích
Praha, 5. února 2018

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob každoročně podávají statisíce Čechů, živnostníků i zaměstnanců. Ti mohou o roční zúčtování daně požádat svého zaměstnavatele. Ovšem ne vždy. Pokud máte například příjem z pronájmu nemovitosti, musíte si přiznání podat sami.

Více

Odpočty? Zvýhodnění na děti

„Než se ale do vyplňování formuláře pustíte, zjistěte si, jaké daňové odpočty si můžete uplatnit. V daňovém přiznání za rok 2017 je totiž v tomto směru hned několik novinek,“ doporučuje Libor Vašek, předseda Komory certifikovaných účetních. 

Odpočet si můžete uplatnit na děti. Na první dítě je daňové zvýhodnění 13.404 korun za rok, což je stejná částka jako v roce 2016. „Na druhé dítě se ale za rok 2017 zvyšuje na 19.404 korun, na třetí a další dítě pak na 24.204 korun,“ říká Vašek. Uplatnit lze i školkovné, na každé dítě maximálně 11 tisíc korun.

„Odpočet na děti i školkovné ale může uplatnit vždy pouze jeden z rodičů. Od druhého z rodičů je třeba přiložit k přiznání potvrzení od zaměstnavatele nebo čestné prohlášení, že si daňové zvýhodnění na dítě za rok 2017 neuplatňoval,“ upozorňuje Vašek.

Odpočet na penzijní spoření, ale třeba i hypotéku

Základ daně si dále můžete snížit také v případě, že si platíte životní pojištění nebo doplňkové penzijní spoření (nebo starší produkt s názvem penzijní připojištění).

V obou případech si za rok 2017 můžete snížit základ daně maximálně o 24 tisíc korun. U penzijních produktů se však tato možnost vztahuje na vklady nad 12 tisíc korun za jeden rok. Maximální možné úspory na daních tak dosáhnete při měsíční úložce tři tisíce korun. Daňová úleva pak bude činit 3.600 korun.

Pokud splácíte hypotéku nebo úvěr ze stavebního spoření na bydlení, můžete si v rámci jedné domácnosti odečíst z daňového základu až 300 tisíc korun ročně.

Zvažte daňového poradce

Další novinka se týká živnostníků (OSVČ) využívajících výdajový paušál. V daňovém přiznání za rok 2017 mohou nově uplatnit daňovou slevu na manžela/ku s rozhodnými vlastními příjmy nepřesahujícími 68 tisíc korun a daňové zvýhodnění na děti. Tedy pokud použijí nové (nižší) „stropy“ výdajových paušálů.

Možností, které můžete využít, je hodně. Za zvážení tedy stojí například využití služeb daňového poradce.

Ohlasy na tiskovou zprávu v médiích

  

Nový přestupkový zákon – budou pokuty za účetnictví častější?

Odborný článek, Právní zpravodaj AMSP ČR
Praha, 16. ledna 2018

Jak je už je v českém legislativním prostředí (ne)dobrým zvykem i uplynulý rok 2017 přinesl novelizaci celé řady právních předpisů. Jednou z větších revolucí byla reforma správního trestání a k 1. 7. 2017 tak vstoupil v platnosti zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a spolu s ním doprovodný zákon č. 183/2017 Sb., kterým se novelizovalo cca 250 zákonů, které v sobě upravovaly sankční odpovědnost za správní delikty.

Více

Firmy nadále odevzdaně akceptují pozdní platby pohledávek, bojí se především konkurence

Tisková zpráva a její ohlasy v médiích
Praha, 12. října 2017

Více než 85 % firem se v letošním roce setkalo s pozdní platbou faktur. Tyto alarmující výsledky přinesla každoroční studie společností Intrum Justitia a Komory certifikovaných účetních (KCÚ). V loňském roce se s pozdní platbou faktur setkalo až 93 procent firem. Jejich mírně snížený počet letos přesto upozorňuje na nebezpečný trend, který se pomalu stává vynuceným standardem. Tento trend je přitom nezávislý na obecné ekonomické situaci, růstu nebo poklesu ekonomiky v Česku i v zahraničí. Uvádí to účetní KCÚ, kteří ve výzkumu zohlednili celkem 586 účetních jednotek.

Více

Současně více než 60 procent firem letos uvádí, že se v uplynulých 12 měsících setkala s požadavky na delší splatnost faktur, nežli je jejich zaužívaná praxe. Tento jev vzniká převážně jako přesunutí tlaku na splatnost závazků, které obchodní partneři sami pociťují ve vztahu ke svým vlastním odběratelům.

Průměrná doba splatnosti, kterou firmy svým zákazníkům umožňují, představuje 29 dní. Některé firmy přitom svým klientům poskytli až 90 až 180denní splatnost faktury. Téměř pětina zodpovědných osob ve firmách si přitom nejsou vědomy Evropské direktivy o opožděných platbách, stanovující maximální dobu splatnosti faktur na 60 dní. Pouze velmi zanedbatelná část firem přitom zaznamenává dřívější splacení pohledávek. Dřívější platby jsou pro velkou většinu firem nezávislé na vnějších okolnostech, pro více než 75 procent firem jde především o typický způsob chování některých klientů, které označují jako fair play.

Přibližně polovina firem přitom své obchodní partnery s ohledem na jejich schopnost platit závazky vůbec neprověřuje a řídí se pouze historií svých obchodních vztahů (41%), svým vlastním pocitem (12%) nebo se dokonce schopností platit závazky vůbec nezabývají. Nástroje jako credit scoring, credit check nebo příslušné rejstříky a ratingy firem na prověření svých obchodních partnerů pak používá poměrně zanedbatelné procento dotazovaných“, uvedl Karol Jurák, výkonný ředitel Intrum Justitia pro Českou republiku.

Nejde přitom ani v nejmenším o doménu velkých firem vůči menším dodavatelům. „Nadpoloviční většina firem uvádí, že se setkávají s pozdními platbami jako plošným jevem, při kterém v řetězci dodavatelů všechny subjekty prodlužují splatnost či zpožďují úhrady svým dodavatelům“, komentuje Libor Vašek, předseda Komory certifikovaných účetních. 

Zatímco 6 % respondentů si myslí, že situace s pozdním placením přetrvává proto, že začínající podnikatelé akceptují téměř jakékoli platební podmínky, 35 % firem se zdráhají řešit pozdní splatnost pohledávek kvůli možnému poškození reputace a zhoršení obchodních vztahů. Nejčastějším důvodem akceptace dlouhých splatností či pozdních úhrad je obava podnikatelů, že v případě jejich nesouhlasu převezme zakázku či dokonce celý obchodní vztah jejich konkurence. Myslí si to nadpoloviční většina podnikatelů. Řešení pohledávek pomocí outsourcingu na společnost zabývající se správou pohledávek přitom využívá pořád velmi málo firem (16 %).

Včasné placení pohledávek by přitom pro 11 % firem znamenalo možnost přijmout více nových zaměstnanců a až pro 35 % firem by včasná platba umožnila zvýšení výroby, rozšíření služeb a další růst podniku.

Ohlasy na tiskovou zprávu v médiích

    

    

    

  

Výplatnici si hlídejte jako oko v hlavě

Tisková zpráva a její ohlasy v médiích
Praha, 10. dubna 2017

Výplatní páska je důležitý doklad, který vás informuje nejen o tom, kolik peněz na svou práci dostanete. Dozvíte se z ní i to, kolik dnů a hodin jste v daném měsíci odpracovali, kolik vám zbývá dovolené i to, kolik peněz si z vaší výplaty vezme stát na zdravotní a sociální pojištění.  

Více

Jak správně uspořádat účetnictví? Originály smluv tam nepatří

Praha, 29. března 2017

Podnikatelé by měli do podkladů pro účetnictví umístit buďto kopie smluv, nebo odkaz na jejich umístění v rámci vnitropodnikového systému ukládání dokumentů. S nástupem elektronických faktur by měly firmy kontrolovat, zda vystavené dokumenty obsahují všechny prvky zaručující jejich autentičnost.

Více

Finanční správa utahuje šrouby

Tisková zpráva a její ohlasy v médiích
Praha, 20. března 2017

Daňová přiznání, účetní závěrky, kontrolní hlášení pro všechny plátce DPH, neustále narůstající hromada formulářů – to je jen zlomek toho, s čím si podnikatelé musí v tomto roce poradit. Místo zjednodušení procesů a dokumentů, které by podnikatelům přineslo úlevu, však Finanční správa přichází s dalšími novotami, díky nimž administrativní břímě na jejich bedrech, potažmo jejich účetních těžkne stále víc. Co nového si daňová správa připravila pro rok 2017? 

Více

Mnoho účetních i daňových poplatníků se již vypořádalo s povinností podávat tzv. kontrolní hlášení, kterou má od počátku loňského roku každý plátce daně z přidané hodnoty. Kontrolní hlášení se sice podávají pouze elektronicky, avšak díky administrativně náročné agendě se nápor a časový pres související s jejich zhotovením v době účetních závěrek značně znásobil. Díky tomu častěji dochází k prodloužení lhůty podání kontrolního hlášení, což s sebou ve výsledku přináší komplikace a přísné pokuty pro plátce DPH, kteří se do dané lhůty nevešli. 

K ulehčení administrativní zátěže podnikatelům nepřispělo ani zavedení elektronické evidence tržeb. První etapu zavedení EET mají již za sebou od prosince minulého roku podnikatelé v segmentu ubytování, stravování a pohostinství a rozšíření na další podnikatele, včetně nesmyslného dopadu na e-shopy se spustilo 1. března 2017. Novinkou, o níž se zatím moc nemluví, je však dodatečná administrativa a nejasný postup spojený s daňovými bonusy. O co konkrétně se jedná?

Zaměstnanci finančních úřadů nově požadují po daňových poplatnících, aby k žádosti
o úhradu daňového bonusu přikládali i další dokumenty, jež prokazují jejich nárok na vyplacení tohoto konkrétního bonusu. „V praxi to znamená, že zaměstnavatel ke každé žádosti o vyplacení daňového bonusu, ať už při ročním či měsíčním vyúčtování, musí přiložit mzdový list příslušného zaměstnance, kterému je daňový bonus vyplácen, vyúčtování mezd a výpis z účtu prokazující úhradu mzdy. Způsob předložení je pak různý,“ upřesnila Zuzana Pšeničková, místopředsedkyně Komory certifikovaných účetních. 

Některé pracovnice akceptují podání přílohy přes datovou schránku, jiné trvají na zaslání e-mailem. V každém případě se však nejedná o povinnost, která by byla zakotvena v zákoně o daních z příjmů, a dokonce není uvedena ani v daňovém řádu. Jedná se tedy jen o další interní pokyn finanční správy, na jehož základě musí pracovnice požadovat důkladné prokázání každé takové žádosti automaticky i přes to, že jí tato povinnost není dána zákonem. 

Daňový bonus vzniká tehdy, je-li daňové zvýhodnění na dítě vyšší než daňová povinnost. Vzniklý rozdíl mezi daňovým zvýhodněním a daňovou povinnosti je daňovým bonusem a plátce daně v takovém případě nejenom že neodvede na dani nic, ale ještě je mu finančním úřadem, prostřednictvím zaměstnavatele, vyplacen daňový bonus.

Ohlasy na tiskovou zprávu v médiích

    

    

    

< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
                               

 

 

 

 

Skočit na začátek