Příspěvkový a poplatkový řád Komory certifikovaných účetních

Komora certifikovaných účetních podle čl. 2 odst. 2 písm. d) stanov stanoví:

Článek 1
Výše členských příspěvků

(1) Členský příspěvek se stanoví jako roční a je příjmem rozpočtu Komory.

(2) Výše členského příspěvku činí 2 000,- Kč.

(3) Výše členského příspěvku u právnické osoby činí:
a. 5 000,- Kč u osoby, která je mikro účetní jednotkou1),
b. 10 000,- Kč u osoby, která je malou účetní jednotkou,
c. 20 000,- Kč u osoby, která je střední účetní jednotkou,
d. 40 000,- Kč u osoby, která je velkou účetní jednotkou.

Po dobu členství právnické osoby, je jeden člen Komory - fyzická osoba, která je statutárním orgánem nebo odpovědným zástupcem, zproštěna povinnosti hradit členský příspěvek.

(4) V  případě,  že je členství v Komoře zahájeno ve třetím čtvrtletí, výše členského příspěvku stanoveného v odst. 2 a 3) se snižuje o 50 % a pokud ve čtvrtém čtvrtletí, snižuje se o 75 %.

(5) V případě, že je členství v Komoře ukončeno v průběhu roku a příspěvek nebyl uhrazen v řádném termínu, stanoví se jeho výše podle počtu měsíců, v nichž členství trvalo a sankční poplatek ve výši 500,- Kč u fyzické osoby a 1 500,- Kč u právnické osoby.

Článek 2
Splatnost členského příspěvku

(1) Členský příspěvek je splatný k 31. lednu běžného roku s výjimkou první platby, která je splatná do jednoho měsíce od podání přihlášky nebo rozhodnutí výboru o členství. Stane-li se členem Komory fyzická osoba v roce, ve kterém je  zapsána do seznamu certifikovaných účetních, členský příspěvek hradí až od následujícího roku.

(2) Členský příspěvek je možno uhradit hotově v Kanceláři Komory nebo převodem na účet Komory. Variabilním symbolem je členské číslo.

(3) Po obdržení příspěvku vystaví Komora plátci potvzení o zaplacení.

Článek 3

(1) Neplnění povinnosti podle čl. 2 odst. 1 podléhá disciplinárnímu řízení Komory podle zvláštního předpisu2).

(2) Komora zveřejní na internetových stránkách Komory seznam členů, kteří nesplní povinnost podle čl. 2 odst. 1, a to nejpozději do dvou měsíců po termínu splatnosti členských příspěvků. Tímto opatřením není dotčeno případné disciplinární řízení Komory.

(3) Seznam podle odst. 2 obsahuje následující údaje: jméno, příjmení, titul, číslo certifikátu a obec (bydliště), u člena - právnické osoby: jméno společnosti, identifikační číslo, sídlo.

(4) Komora provede výmaz člena ze seznamu podle odst. 2 do jednoho týdne po dni připsání dlužné částky vč. případného sankčního poplatku podle odst. 5 na účet Komory či úhradě v Kanceláři Komory.

(5) Současně se zveřejněním člena v seznamu podle odst. 2, zvyšuje se výše členského příspěvku stanovená v čl. 1 odst. 2 o sankční poplatek ve výši 500,- Kč resp. 1 000,- Kč, je-li prodlení delší než pět měsíců.

(6) Výbor Komory se zmocňuje u člena - fyzické osoby ke snížení členského příspěvku vč. sankčního poplatku podle čl. 1 odst. 2, 4 a 5 a sankčního poplatku podle čl. 3 odst. 5 na žádost člena ve výjimečných případech. O udělených výjimkách podá informaci na nejbližším jednání sněmu Komory.

Článek 4
Administrativní poplatek aspiranta členství

(1) Administrativní poplatek aspiranta členství (dále jen poplatek v tomto článku) se stanoví jako roční a je příjmem rozpočtu Komory.

(2) Výše poplatku činí 400,- Kč vč. dph. V případě, že se žadatel stane aspirantem členství ve druhém pololetí roku, poplatek se snižuje o 50 %.

(3) Na poplatek se vztahuje obdobně ustanovení čl. 2 příspěvkového řádu.

(4) Na aspiranta členství se vztahuje obdobně ustanovení čl. 3 odst. 1 příspěvkového řádu.

Článek 5
Účinnost

Příspěvkový a poplatkový řád nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.

 

--------------------------------------------------------------------

1) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
2) Disciplinární řád.

 

 

Příspěvkový a poplatkový řád byl schválen XX. sněmem KCÚ dne 1. listopadu 2016.

Skočit na začátek