Stanovy Komory certifikovaných účetních

Článek 1
Komora certifikovaných účetních

(1) Zřizuje se Komora certifikovaných účetních (dále jen Komora). Tato korporace navazuje na Komoru certifikovaných účetních zřízenou dne 13. dubna 1999.

(2) Komora je samosprávnou profesní organizací sdružující osoby, které mají zájem podílet se na rozvoji a zkvalitňování účetní profese.

(3) Komora je právnickou osobou, spolkem podle § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se sídlem v Praze.

Článek 2
Působnost Komory

(1) Posláním Komory je sdružovat absolventy profesního vzdělávání, zejména pak "Systému certifikace účetní profese" Svazu účetních ČR, z. s. (dále jen systém certifikace), a právnické osoby podle čl. 6 stanov, a svými aktivitami přispívat k rozvoji a zkvalitnění účetní profese v České republice.

(2) K naplnění poslání Komora zejména:

 1. hájí a prosazuje oprávněné zájmy členů Komory, zejména jejich odborný a profesní rozvoj,
 2. propaguje účetní profesi, certifikované účetní a aktivity Komory,
 3. vede seznam certifikovaných účetních a seznamy členů Komory,
 4. vydává etický kodex a další normy usměrňující činnost certifikovaných účetních a dohlíží nad jejich dodržováním osobami zapsanými do seznamu certifikovaných účetních a seznamů členů Komory,
 5. řeší stížnosti na činnost členů Komory a dalších osob zapsaných v seznamu certifikovaných účetních,
 6. podílí se na legislativním procesu v rámci právní úpravy účetnictví,
 7. poskytuje vzdělávání členům i odborné veřejnosti a zajišťuje systém kontinuálního profesního vzdělávání pro certifikované účetní,
 8. poskytuje členům Komory informační servis,
 9. v úzké spolupráci se Svazem účetních ČR, z. s. se podílí na průběžném zdokonalování systému certifikace, předkládá návrhy na jmenování osob členy Komitétu pro certifikaci a vzdělání účetní profese, Rady pro uznání předchozího vzdělání a praxe a do funkcí zkušebních komisařů systému certifikace,
 10. úzce spolupracuje s adepty certifikace a poskytuje jim informační servis,
 11. rozvíjí spolupráci s tuzemskými i zahraničními organizacemi působícími zejména v oblasti účetnictví, finančního řízení, auditu a daní,
 12. rozvíjí spolupráci s organizacemi poskytujícími vzdělání v oboru účetnictví v rámci středních, vyšších odborných a vysokých škol.

(3) Plnění poslání Komory se považuje za hlavní činnost Komory.

(4) Za účelem financování své hlavní činnosti může Komora provozovat také podnikatelskou činnost jako činnost vedlejší.

Článek 3
Členství v Komoře

(1) Profesní podmínky pro členství fyzických osob v Komoře jsou dány obecnými principy:

 1. prokázání znalostních předpokladů a praktických dovedností vyplývající z podmínek příslušného profesního vzdělání, 
 2. přistoupení k etickému kodexu Komory, a
 3. závazek celoživotního vzdělávání v souladu s principy kontinuálního profesního vzdělávání. 

(2) Nárok na členství v Komoře má vždy absolvent systému certifikace. O členství může požádat dále absolvent profesního vzdělání, které je v souladu s principy a postupy Mezinárodních vzdělávacích standardů účetních (IES) vydávaných Výborem pro mezinárodní vzdělávací standardy účetních (IAESB) Mezinárodní federace účetních (IFAC). V takovém případě rozhoduje o členství v Komoře její výbor.

(3) Členem Komory se stane žadatel:

a.  podáním přihlášky, resp. rozhodnutím výboru Komory po podání přihlášky, a
b.  úhradou stanoveného členského příspěvku podle příspěvkového a poplatkového řádu Komory.

(4) Členství v Komoře se pozbývá:

a.  prohlášením člena o jeho vystoupení z Komory k datu doručení prohlášení nebo k datu v něm uvedeném, a to dnem, který nastane dříve, nebo
b.  rozhodnutím disciplinární komise, a to k datu rozhodnutí komise, nebo
c.  úmrtím, a to dnem úmrtí.

(5) Osoba, jejíž členství v Komoře bylo ukončeno podle odst. 4 písm. b) může podat novou přihlášku do Komory nejdříve po uplynutí tří let od nabytí účinnosti rozhodnutí. V tomto případě rozhoduje o členství v Komoře její výbor.

(6) Zamítne-li výbor Komory žádost o členství podle odst. 2 a 5 a čl. 6 odst. 2, může se žadatel odvolat k dozorčí komisi do třiceti dnů od doručení rozhodnutí. Rozhodnutí dozorčí komise je konečné.

Článek 4
Evidence členů Komory

(1) Komora vede seznam svých členů.

(2) Seznam podle odst. 1 je veřejný a Komora jej zveřejňuje na svých internetových stránkách. Zveřejňováno je vždy jméno a příjmení člena Komory, jeho evidenční číslo a případné disciplinární opatření. Dále jsou zveřejněny jen ty údaje, k jejich zveřejnění dal člen souhlas.

Článek 5
Práva a povinnosti členů Komory

(1) Člen Komory je oprávněn:

 1. volit,
 2. být volen do orgánů Komory, pokud není upraveno jinak,
 3. účastnit se činnosti Komory a předkládat jejím orgánům náměty a návrhy týkající se činnosti Komory,
 4. získávat informace o činnosti Komory,
 5. spojovat či užívat jméno nebo logo Komory s vlastním jménem.

(2) Člen Komory je povinen:

 1. dodržovat tyto stanovy, etický kodex a další normy Komory,
 2. hájit zájmy Komory,
 3. platit řádně členské příspěvky nebo poplatky podle příspěvkového a poplatkového řádu Komory.

(3) Člen Komory nesmí bez zmocnění výboru Komory vystupovat a jednat jménem Komory.

(4) Práva a povinnosti podle odst. 1 písm. a) a b) se nevztahují na právnické osoby.

Článek 6
Právnické osoby

(1) O členství v Komoře může požádat právnická osoba, která: 

 1. má činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence zapsánu jako předmět podnikání v obchodním rejstříku, a vykonává ho prostřednictvím člena Komory, čímž se rozumí statutární orgán nebo osoba odpovědná za výkon činnosti,
 2. má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem účetního poradenství.

(2) O přihlášce rozhoduje výbor Komory a právnická osoba se stane členem rozhodnutím výboru a úhradou členského příspěvku a servisního poplatku podle příspěvkového a poplatkového řádu Komory.

(3) Právnickou osobu zastupuje statutární orgán.

(4) Komora vede seznam členů - právnických osob.

(5) Seznam podle odst. 4 je veřejný a Komora jej zveřejňuje na svých internetových stránkách. Zveřejňováno je vždy jméno společnosti, sídlo, popř. adresy poboček, statutární orgán, popř. odpovědný zástupce. Další údaje jsou zveřejněny výhradně po souhlasu statutárního orgánu.

Článek 7
Aspirant členství

(1) Aspirantem členství se může stát fyzická osoba, která je adeptem systému certifikace nebo podobných systémů profesního vzdělávání uvedených v čl. 3 odst. 2 stanov, která o to požádá zasláním přihlášky.

(2) O přihlášce rozhoduje výbor Komory a žadatel se stane aspirantem členství rozhodnutím výboru a úhradou administrativního poplatku podle příspěvkového a poplatkového řádu Komory.

(3) Aspirant členství má práva podle čl. 5 odst. 1 písm. c) a d) a povinnosti podle čl. 5 odst. 2 stanov.

(4) Komora vede seznam aspirantů členství. V seznamu je uvedeno jméno, příjmení a evidenční číslo. Seznam je neveřejný a přístupný na internetových stránkách Komory pouze členům Komory.   

Článek 8
Orgány komory

(1) Orgány Komory jsou:

 1. sněm Komory,
 2. výbor Komory,
 3. disciplinární komise,
 4. dozorčí komise,
 5. etická komise.

(2) Orgány uvedené v odst. 1 písm. b) až e) jsou orgány volené sněmem a jejich členem může být jen člen Komory - fyzická osoba. Podrobnosti o způsobu a průběhu voleb do orgánů Komory stanoví volební řád.

(3) Členové volených orgánů jsou voleni na období čtyř let, pokud se nejedná o členy zvolené v doplňovacích volbách v průběhu funkčního období. U výboru probíhá volba poloviny členů vždy po dvou letech. Členství v orgánech zaniká uplynutím volebního období. Za okamžik uplynutí volebního období se považuje okamžik zahájení volebního sněmu ve čtvrtém kalendářním roce následujícím po kalendářním roce zvolení. Nebyl-li sněm v souladu s čl. 9 stanov svolán, zaniká členství v orgánech nejpozději posledním dnem čtvrtého kalendářního roku následujícího kalendářnímu roku zvolení.

(4) Členové volených orgánů Komory mohou být v průběhu funkčního období odvoláni ze své funkce pouze tím orgánem, který je zvolil. Členství ve volených orgánech Komory dále zaniká vlastní rezignací na členství v orgánu nebo ukončením členství v Komoře podle čl. 3 odst. 4 stanov.

(5) V případě, že člen orgánu Komory rezignuje na členství v orgánu v průběhu funkčního období podle odst. 4, nebo ukončí členství v Komoře podle čl. 3 odst. 4 stanov, proběhnou na nejbližším zasedání sněmu Komory doplňující volby.

(6) V případě, že v průběhu funkčního období rezignují tři a více  členů výboru, který tak přestane být usnášeníschopný, přebírá působnost tohoto orgánu v plném rozsahu předseda nebo místopředseda dozorčí komise. Pokud rezignuje i většina členů dozorčí komise, přebírá působnost výboru Komory tajemník. V těchto případech je povinnost svolat do dvou měsíců od data, od kterého nejsou orgány usnášeníschopné, mimořádný sněm Komory.

(7) Členství ve volených orgánech Komory je čestné. Výbor Komory může při respektování parametrů schváleného rozpočtu Komory přiznat odměnu. 

(8) Členové volených orgánů Komory jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dověděli v souvislosti s výkonem svých funkcí a nesmí je zneužít k prospěchu svému nebo jiné osoby. Tato povinnost neplatí při komunikaci mezi jednotlivými orgány Komory podle odst. 1.

Článek 9
Sněm Komory

(1) Sněm Komory (dále jen "sněm" v tomto článku) je nejvyšším orgánem Komory. Jako řádný jej svolává výbor Komory jednou ročně. Jako mimořádný jej svolává výbor Komory na základě vlastního usnesení nebo požádá-li o jeho svolání dozorčí komise, popř. alespoň 25 % členů Komory. Právo zúčastnit se sněmu mají všichni členové Komory a bez hlasovacího práva tajemník, aspiranti členství, zaměstnanci Komory a pozvaní hosté.

(2) Člen Komory může písemně zmocnit plnou mocí jiného člena Komory, aby ho na sněmu zastupoval a jeho jménem hlasoval (dále jen zástupce). Takto zastoupený člen se považuje za přítomného na sněmu. Zastoupený člen v podepsané a datované plné moci uvede, kterého sněmu se zmocnění týká a koho zplnomocňuje. Nevyhovuje-li plná moc uvedeným požadavkům, je neplatná. Zástupce může zastupo¨vat maximálně tři členy Komory a není oprávněn zmocnit za sebe dalšího zástupce.

(3) Sněm zejména:

 1. schvaluje stanovy Komory, etický kodex, jednací řád sněmu, disciplinárnívolební řád Komory a další normy upravující práva a povinnosti certifikovaných účetních,
 2. volí resp. odvolává před uplynutím volebního období členy volených orgánů Komory,
 3. volí delegáty do nejvyšších orgánů právnických osob, kterých je Komora členem,
 4. volí kandidáty na členství ve volených orgánech právnických osob, kterých je Komora členem,  
 5. schvaluje rozpočet a účetní závěrku Komory,
 6. projednává a schvaluje zprávu o činnosti výboru Komory a zprávy disciplinární, dozorčí a etické komise Komory,
 7. schvaluje výši členských příspěvků, servisních poplatků a administrativního poplatku aspirantů členství,
 8. může zrušit či změnit rozhodnutí výboru,
 9. rozhoduje o zrušení Komory,
 10. usnáší se o dalších věcech náležejících do působnosti Komory, které si vyhradí.

(4) Sněm svolává výbor Komory pozvánkou minimálně jeden měsíc před datem konání s tím, že materiály, které předkládá výbor k projednání, zveřejní na internetových stránkách Komory nejpozději dva týdny před datem konání sněmu.

(5) Sněm je usnášeníschopný, byl-li řádně svolán podle odst. 4 tohoto článku.

(6) Podrobnosti ke způsobu svolání a jednání sněmu stanoví jednací řád sněmu Komory.

Článek 10
Výbor Komory

(1) Výbor Komory (dále jen výbor v tomto článku) je statutárním orgánem, který řídí činnost Komory v období mezi dvěma sněmy. Za svou činnost odpovídá sněmu.

(2) Výbor má šest členů. Ze svého středu volí předsedu, dva místopředsedy a další funkcionáře podle potřeby. Předsedou nemůže být člen Komory, který je držitelem certifikátu stupně "Účetní asistent". K jednání jménem Komory jsou oprávněni statutární zástupci, kterými jsou předseda a oba místopředsedové a tajemník na základě zmocnění daného výborem.

(3) Výbor rozhoduje o všech záležitostech Komory, které tyto stanovy nebo usnesení sněmu nesvěří jinému orgánu Komory.

(4) Výbor zejména:

 1. připravuje podklady pro jednání sněmu a zajišťuje výkon jeho usnesení,
 2. vypracovává návrh rozpočtu a odpovídá za řádné hospodaření a činnost Komory v souladu s právními a interními předpisy,
 3. vypracovává návrhy norem Komory,
 4. zřizuje výkonné útvary nebo odborné rady Komory a jmenuje jejich členy,
 5. předkládá příslušným orgánům stanoviska Komory k legislativním úpravám či jiným materiálům v oblasti účetnictví a souvisejících oborů,
 6. řeší pracovně právní vztahy ve vztahu k tajemníkovi a ostatním zaměstnancům Komory,
 7. může zrušit či změnit rozhodnutí učiněné statutárním zástupcem Komory v době mezi zasedáními výboru.

(5) V době mezi zasedáními výboru je statutární zástupce oprávněn učinit neodkladné rozhodnutí, k němuž by jinak byl oprávněn výbor. Rozhodnutí musí být projednáno na nejbližším zasedání výboru.

(6) Jednání výboru svolává jeho předseda nebo místopředseda. Pro uskutečnění jednání a usnášeníschopnost je nezbytná přítomnost nadpolovičního počtu zvolených a neodstoupivších členů výboru. Usnesení je přijato prostou většinou hlasů, v případě nerozhodného hlasování rozhoduje hlas předsedy nebo místopředsedy, který jednání řídí. Mimořádné jednání výboru svolává předseda nebo místopředseda na žádost nejméně tří členů výboru, předsedy disciplinární nebo dozorčí komise Komory.

(7) Podrobnosti ke způsobu svolání a jednání výboru stanoví jednací řád výboru.

Článek 11
Disciplinární komise

(1) Disciplinární komise (dále jen komise v tomto článku) je orgánem Komory, který sleduje dodržování profesních norem, rozhoduje o tom, zda došlo k jejich porušení a řeší případné stížnosti. Za svou činnost odpovídá sněmu.

(2) Komise má tři členy. Členem komise nemůže být člen jiných volených orgánů Komory a člen Komory, který je držitelem pouze certifikátu stupně "Účetní asistent".

(3) Členové komise volí ze svého středu předsedu, který řídí činnost komise, a jednoho místopředsedu. Pro uskutečnění jednání a usnášeníschopnost je nezbytná přítomnost alespoň dvou členů komise. Předseda nebo jím pověřený člen komise se účastní jednání výboru Komory s hlasem poradním.

(4) Činnost komise a podrobnosti o disciplinárním řízení a ukládání disciplinárních opatření upravuje disciplinární řád.

Článek 12
Dozorčí komise

(1) Dozorčí komise (dále jen komise v tomto článku) je kontrolním orgánem Komory, který dohlíží na plnění usnesení sněmu, kontroluje činnost výboru zejména s důrazem na soulad jednání s obecně právními předpisy a normami Komory, kontroluje hospodaření Komory a účetní závěrku, dohlíží na plnění kontinuálního profesního vzdělávání, předkládá návrhy na úpravu norem, je odvolacím orgánem ve věci členství a disciplinárního řízení. Za svou činnost odpovídá sněmu.

(2) Komise má tři členy. Členem komise nemůže být člen jiných volených orgánů Komory a a člen Komory, který je držitelem pouze certifikátu stupně "Účetní asistent". Členové komise volí ze svého středu předsedu, který řídí činnost komise, a jednoho místopředsedu. Pro uskutečnění jednání a usnášeníschopnost je nezbytná přítomnost alespoň dvou členů komise. Předseda nebo jím pověřený člen komise se účastní jednání výboru Komory s hlasem poradním.

(3) Komise má právo nahlížet do veškeré dokumentace Komory a vyžadovat od výboru a zaměstnanců Komory potřebné informace.

Článek 13
Etická komise

(1) Etická komise (dále jen komise v tomto článku) je orgánem Komory, který zejména vydává výkladová stanoviska k etickému kodexu, k dalším normám vztahujícím se k výkonu profese a k povinnostem certifikovaných účetních a předkládá návrhy na jejich úpravu. Za svou činnost odpovídá sněmu.

(2) Komise má tři členy. Členem komise nemůže být člen disciplinární či dozorčí komise Komory. Členem komise nemůže být člen Komory, který je držitelem pouze certifikátu stupně "Účetní asistent" a který v kalendářním roce volby nedosáhne věku 35 let věku.

(3) Členové Komise volí ze svého středu předsedu, který řídí činnost komise, a jednoho místopředsedu. Pro uskutečnění jednání a usnášeníschopnost je nezbytná přítomnost alespoň dvou členů komise. Předseda nebo jím pověřený člen komise má právo účastnit se jednání výboru Komory s hlasem poradním, pokud není zároveň členem výboru.

Článek 14
Hospodaření Komory

(1) Komora hospodaří podle rozpočtu na kalendářní rok schváleného sněmem. Rozpočet je sestavován zpravidla jako vyrovnaný. Pokud se rozpočet sestavuje jako deficitní, musí být současně předložen zdroj financování deficitu.

(2) V případě, že že Komora nemá na začátku roku schválený rozpočet, musí do doby jeho schválení výbor zajistit minimálně vyrovnané hospodaření. Přitom výbor vychází ze schváleného rozpočtu na rok předchozí.

(3) Výbor Komory je oprávněn v odůvodněných případech v průběhu roku k úpravám jednotlivých rozpočtových kapitol při nezměněných celkových parametrech rozpočtu. Významné změny zdůvodní v rámci zprávy o výsledku hospodaření.

Článek 15
Kancelář Komory

(1) Pro zabezpečení činnosti Komory se zřizuje v sídle Komory Kancelář (dále jen kancelář v tomto článku).

(2) Kancelář zejména:

 1. řeší administrativní a organizační záležitosti v souladu s posláním Komory,
 2. zajišťuje hospodaření Komory podle schváleného rozpočtu a pokynů výboru Komory a účetnictví,
 3. poskytuje podporu, připravuje informace a podklady členům výboru a ostatních volených orgánů,
 4. poskytuje klientský servis členům Komory, certifikovaným účetním a ostatní veřejnosti.

(3) V čele Kanceláře je tajemník, kterého jmenuje a odvolává výbor Komory. Tajemník se účastní jednání výboru Komory s hlasem poradním, jednání dalších volených orgánů bez hlasovacího práva na jejich vyžádání a jedná jmenem Komory v rozsahu zplnomocnění výborem Komory.

Článek 16
Zrušení Komory

(1) O zrušení Komory s likvidací, v důsledku fúze nebo rozdělení, rozhoduje sněm, který je svolán výhradně za tímto účelem, dvoutřetinovou většinou přítomných členů.

(2) Před rozhodnutím o zrušení sněm určí, na koho přechází jmění Komory a určí způsob jeho vypořádání a osoby, které ho provedou, nestanoví-li právní předpis jinak.  

Článek 17
Závěrečná ustanovení

(1) Práva a povinnosti, které nejsou upraveny těmito stanovami, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, popř. dalšími právními předpisy.

(2) Stanovy nabývají účinnosti dnem schválení.

___________________

 

Úplné znění stanov schválených XX. sněmem KCÚ dne 1. listopadu 2016, ve znění doplnění schválených XXI. sněmem dne 22. listopadu 2017 a XXII. sněmem dne 28. listopadu 2018.

 

Stanovy ke stažení zde.

Skočit na začátek