Směrnice Komory certifikovaných účetních o seznamu certifikovaných účetních

SMĚRNICE
Komory certifikovaných účetních
o seznamu certifikovaných účetních

Komora certifikovaných účetních podle čl. 2 odst. 2 písm. d) stanov k provedení čl. 2 odst. 2 písm. c) stanov stanoví:

Článek 1
Předmět úpravy a vymezení pojmů

(1) Směrnice upravuje formu seznamu certifikovaných účetních, podmínky zápisu a výmazu certifikovaných účetních a stanoví zapisované údaje.

(2) Pro účely směrnice se certifikovaným účetním rozumí osoba, které byl vydán na základě její žádosti, po splnění podmínek stanovených zkouškovým systémem a řízené praxe pro příslušný kvalifikační stupeň a vydaného dokladu o splnění kvalifikačních požadavků systému certifikace Svazu účetních a po jejím souhlasu s etickým kodexem, certifikát příslušného stupně.

Článek 2
Seznamy certifikovaných účetních

(1) Komora vede seznam certifikovaných účetních (dále jen seznam).

(2) Zápis certifikovaných účetních do seznamu provede Komora do jednoho měsíce od předání certifikátu.

(3) Do seznamu se zapisují minimálně následující údaje:

a)  jméno, příjmení a titul,
b)  stupeň certifikace a číslo certifikátu, 
c)  datum vystavení certifikátu,
d)  obec a kraj,
e)  adresa,
f)  kontaktní údaje (telefon, e-mail)
g)  členství v Komoře,
h)  disciplinární opatření,
i)  další informace, pokud tak stanoví zvláštní předpisy1).

Údaje pod body e) a f) jsou zapsány v neveřejné části seznamu a slouží výhradně pro potřebu Komory.

(4) Komora provede v seznamu opravu údajů zapsaných podle odst. 3 do dvou týdnů po obdržení písemné žádosti o změnu nebo od rozhodnutí orgánů Komory nebo od splnění povinnosti, jejíž neplnění bylo důvodem pro zápis podle zvláštního předpisu.

Článek 3
Výmaz ze seznamu

(1) Výmaz ze seznamu se provede na základě:

a)  úmrtí zapsané osoby,
b)  rozhodnutí disciplinární komise,
c)  rozhodnutí výboru Komory,
d)  ukončení výkonu profese.

(2) Ukončení výkonu profese oznamuje certifikovaný účetní písemně Komoře.

(3) Výmaz certifikovaného účetního ze seznamu z důvodů podle odst. 1 provede Komora do dvou týdnů po obdržení písemných podkladů.

(4) Výbor Komory rozhodne o výmazu certifikovaného účetního ze seznamu, jestliže místo jeho pobytu je neznámé. Tato skutečnost musí být prokazatelně zdokladována.

Článek 4
Opakovaný zápis

(1) Při obnovení výkonu profese může certifikovaný účetní požádat výbor Komory o znovuzapsání do seznamu.

(2) O znovuzapsání do seznamu na základě žádosti podle odst. 1 rozhodne výbor Komory na nejbližším zasedání po obdržení žádosti.

(3) Opakovaný zápis provede Komora do dvou týdnů od rozhodnutí podle odst. 2.

Článek 5
Zveřejnění seznamu

Komora zajistí zveřejnění seznamu na svých internetových stránkách.

Článek 6
Účinnost

(1) Směrnice č. 6/2005 o seznamech certifikovaných účetních, ve znění směrnice č. 8/2006, se zrušuje.

(2) Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.

 

__________________ 

1) Článek 8 odst. 4 směrnice, kterou se stanoví systém kontinuálního profesního vzdělávání.

  

Úplné znění směrnice schválené XIX. sněmem KCÚ dne 19. října 2015, ve znění změn schválených XXII. sněmem dne 28. listopadu 2018.

Skočit na začátek