Dozorčí komise

Dozorčí komise je podle čl. 12 stanov kontrolním orgánem Komory, který dohlíží na plnění usnesení sněmu, kontroluje činnost výboru zejména s důrazem na soulad jednání s obecně právními předpisy a normami Komory, kontroluje hospodaření Komory a účetní závěrku, dohlíží na plnění kontinuálního profesního vzdělávání, předkládá návrhy norem a je odvolacím orgánem ve věci členství a disciplinárního řízení. Za svou činnost odpovídá sněmu. Má tři sněmem volené členy.

 

Složení komise zvolené sněmem dne 7. října 2014:

předsedkyně

  Mgr. Ing. Magdalena Králová

místopředseda

  Ing. Pavel Hejný

členka komise

 Ing. Renáta Šlechtová

 

Skočit na začátek