Výbor Komory

Výbor Komory je podle čl. 10 stanov statutárním orgánem, který řídí činnost Komory v období mezi dvěma sněmy. Za svou činnost odpovídá sněmu. Má šest sněmem volených členů. Jednání výboru se též účastní s hlasem poradním tajemník Komory a předsedové či pověření členové  disciplinární a dozorčí komise.
Výbor rozhoduje o všech záležitostech Komory, které statut nebo usnesení sněmu nesvěří jinému orgánu Komory, zejména:
  1. připravuje podklady pro jednání sněmu a zajišťuje výkon jeho usnesení,
  2. vypracovává návrh rozpočtu a odpovídá za řádné hospodaření Komory a činnost Komory v souladu s právními a interními předpisy,
  3. vypracovává návrhy norem Komory,
  4. zřizuje výkonné útvary nebo odborné rady Komory,
  5. předkládá příslušným orgánům stanoviska Komory k legislativním úpravám či jiným materiálům v oblasti účetnictví a souvisejících oborů.

 

Složení výboru po volbách na sněmu dne 1. listopadu 2016:

předseda

Ing. Libor Vašek, Ph.D.

místopředsedové

Ing. Petr Píša
Ing. Zuzana Pšeničková

 členové

Ing. Vendula Pešková
Ing. Jolana Pražáková
Ing. Alice Šrámková

Zápisy z jednání

Skočit na začátek