Novinky

| 1 | 2...42 | 43 | 44 | 45 | 46...49 | 50 |

Strana 44 z 50, zobrazeno 20 záznamů z celkových 982, záznamy 861 až 880

3. 1. 2007 — AKTUÁLNĚ ZE SBÍRKY ZÁKONŮ 2007

Upozorňujeme na vyhlášku (2/2007 Sb.) o ukončení platnosti bankovek po 50 Kč vzoru 1993, bankovek po 100 Kč vzoru 1993, bankovek po 200 Kč vzoru 1993 a bankovek po 500 Kč vzoru 1993, která nabyla účinnosti 2. 1. 2007:

Dnem 31. ledna 2007 se ukončuje platnost
- bankovek po 50 Kč vzoru 1993,
- bankovek po 100 Kč vzoru 1993,
- bankovek po 200 Kč vzoru 1993,
- bankovek po 500 Kč vzoru 1993.

Bankovky vyměňují v době od 1. února 2007 do 31. ledna 2010 všechny banky a od 1. února 2010 pouze Česká národní banka.
Zdroj: Sbírka zákonů, 2. 1. 2007

3. 1. 2007 — Novinky na stránkách

K dnešnímu dni byly na stránky Komory účetních přidány následující novinky:
ZAMĚSTNÁNÍ - Nabídka zaměstnání.

29. 12. 2006 — Interpretace NÚR

Na internetových stránkách NÚR byly zveřejněny návrhy interpretací NI - 4 Srovnatelnost informací za běžné a minulé účetní období v individuální účetní závěrce podnikatele s konečným termínem pro připomínky 22. ledna 2007 a NI - 13 Faktoring s konečným termínem pro připomínky 31. ledna 2007. LZ

22. 12. 2006 — Novinky na stránkách

K dnešnímu dni byly na stránky Komory účetních přidány následující novinky:
AKTUALITY - Informace MF ČR - změny v příslušenství daně platné od 1. ledna 2007
METODIKA - Finanční leasing a technické zhodnocení najatého majetku - účetní a daňové aspekty.

22. 12. 2006 — Bulletin

Od 18. prosince byl rozesílán nový bulletin č. 4/2006. Případné nedoručení reklamujte na info@komora-ucetnich.cz nebo telefonicky. LZ

19. 12. 2006 — Strategický plán

Výbor pro mezinárodní vzdělávací standardy účetních (IAESB) zpracoval Strategic and Operation Plan na období 2007-9 (viz www.ifac.org/eds). Strategie se zaměřuje na projekty a aktivity směřující k měřitelné implementaci Mezinárodních vzdělávacích standardů (IES). IAESB navrhuje zabývat se třemi oblastmi:
- revizí Rámce pro IES,
- metodologií porovnání implementace IES,
- zhodnocením stávajících IES.
Termín pro zaslání připomínek ke Strategii je stanoven na 28. únor 2007. LZ

18. 12. 2006 — MINIMÁLNÍ MZDA OD 1. 1. 2007

Vláda ČR na svém jednání dne 6. prosince 2006 schválila nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí.
Od 1. 1. 2007 bude základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin podle tohoto nařízení činit 8 000 Kč za měsíc nebo 48,10 Kč za hodinu.
Plné znění citovaného nařízení vlády lze nalézt na webových stránkách MPSV ČR pod odkazem Právní předpisy – Nařízení vlády – Platové předpisy účinné od 1. ledna 2007.
Sazby minimální mzdy při omezeném pracovním uplatnění zaměstnance, při jiné délce stanovené pracovní doby a další podrobnější informace o minimální mzdě v roce 2007 budou zveřejněny na webových stránkách MPSV ČR pod odkazem Příjmy a životní úroveň – Minimální mzda.
Zdroj: MPSV ČR, 18. 12. 2006

13. 12. 2006 — Novinky na stránkách

K dnešnímu dni byly na stránky Komory účetních přidány následující novinky:
VZDĚLÁVÁNÍ - 15.–17. 2. 2007: Mezinárodní standardy finančního výkaznictví IFRS
- 11. 5. 2007: Angličtina v účetnictví
AKTUALITY - Daňový kalendář 2007
METODIKA - Zápis z jednání KV KDP - 14. 11. 2006
- Pokyn č. D - 300 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

13. 12. 2006 — Nový zákon o nemocenském pojištění - ODLOŽEN!

Nemocenskou bude i v roce 2007 za zaměstnance platit stát. Zákon o tomto odkladu včera schválili ve shodě poslanci ODS a ČSSD.
Poslanci zákon zařadili do programu včera probíhající schůze - pro změny hlasovalo 141 ze 166 přítomných poslanců. Ano pro odklad řekli nejen poslanci ODS a ČSSD, ale také lidovci a zelení – členové KSČM se zdrželi hlasování.
Konečnou verzi by tak měl stihnout podepsat do konce roku i prezident.

Co tedy platí pro příští rok, po odkladu účinnosti zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění:
- Organizace (nad 25 zaměstnaců) budou poskytovat dávky nemocenského pojištění tak jako dosud.

- Malé organizace (do 25 zaměstnaců) budou tak jako dosud vyplňovat měsíčně dosavadní tiskopis Přehled o vyměřovacích základech a pojistném malé organizace, budou přijímat od zaměstnanců žádosti o dávky a posílat je okresní správě sociálního zabezpečení.

- Nadále budou platit jen dvě redukční hranice pro výpočet denního vyměřovacího základu.
K 1. 1. 2007 budou tyto redukční hranice v souladu se zákonem č. 54/1956 Sb. zvýšeny z 510 Kč na 550 Kč a ze 730 Kč na 790 Kč.

I když bude účinnost zákona o nemocenském pojištění odložena, k 1. 1. 2007 by měl nabýt účinnosti zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mj. mění ustanovení o vyměřovacím základu pro odvod pojistného na sociální a zdravotní pojištění v zákoně č. 589/1992 Sb. a zákoně č. 592/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
M.v.

8. 12. 2006 — AKTUÁLNÍ INFORMACE K ZÁKONU O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ

Otázkou posunu účinnosti zákona o nemocenském pojištění se zabývaly obě komory Parlamentu ČR dne 30. 11. 2006. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) připravilo informaci k aktuální situaci projednávání tohoto zákona. Dne 12. 5. 2006 byla rozeslána Sbírka zákonů, částka 64, v níž je uveřejněn pod č. 187 nový zákon o nemocenském pojištění. Uvedený zákon by měl nahradit dosavadní zákon č. 54/1956 Sb. a měl by nabýt účinnosti dnem 1. 1. 2007. Současně by měl nabýt účinnosti i tzv. doprovodný zákon č. 189/2006 Sb.. Nový systém nemocenského pojištění obsahuje zásadní úpravy oproti dosavadnímu stavu:
- snížení sazby pojistného na nemocenské pojištění u zaměstnavatelů z 3,3 procent na 1,4 procent (zákonem o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti). Celková sazba se zaměstnavatelům snižuje z 26 procent na 24,1 procent;
- poskytování náhrady mzdy (platu) v prvních 14 kalendářních dnech trvání pracovní neschopnosti z prostředků zaměstnavatele;
- nemocenské náleží až od 15. kalendářního dne trvání pracovní neschopnosti a nemocenské pojištění provádějí pouze okresní správy sociálního zabezpečení, dělení zaměstnavatelů na organizace a malé organizace se ruší, povinnosti vyplývající z nemocenského pojištění jsou stejné pro všechny zaměstnavatele bez ohledu na počet zaměstnanců.
Vzhledem ke značným rozpočtovým dopadům snížené sazby pojistného na nemocenské pojištění předložila vláda do Poslanecké sněmovny 1. 9. 2006 návrh zákona, kterým se mění zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, v němž navrhla, aby
- v roce 2007 zaměstnavatelé nadále platili pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti v současné výši (26 procent) a náhradu mzdy (platu) za prvních 14 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti, kterou museli zaměstnancům vyplatit, si odečetli od pojistného, které musí odvést (tzv. refundaci jejich nákladů ze státního rozpočtu),
- v roce 2008 se zaměstnavatelům snížila sazba o 1 procentní bod (z 26 na 25 procent), a aby si odečítali od pojistného pouze polovinu náhrady mzdy (platu),
- v roce 2009 se sazba snížila o dalších 0,9 bodu (na 24,1 procent) a aby se náhrada mzdy (platu) nerefundovala, respektive by se refundovala ve výši poloviny v případech v zákoně uvedených.
Poslanecká sněmovna tento návrh zákona (sněmovní tisk č. 36) schválila 8. 11. 2006 (během projednávání byl podán poslanecký návrh na odložení účinnosti zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění a tím i odložení placení náhrady mzdy /platu/ za prvních 14 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti zaměstnavatelem, ale tento návrh nebyl Poslaneckou sněmovnou schválen).
Senát návrh tohoto zákona (jako senátní tisk č. 398) projednal dne 30. 11. 2006 a vrátil Poslanecké sněmovně s následujícími pozměňovacími návrhy:
- v roce 2007 bude platit dosavadní zákon č. 54/1956, o nemocenském pojištění a tak nedojde v tomto roce ani ke snížení pojistného ani nebude zavedena povinnost zaměstnavatelů hradit v době prvních 14 dnů pracovní neschopnosti náhradu mzdy (platu); jeho náběh bude v souladu se zákonem schváleným 8. 11. 2006 v PSP postupný od roku 2008;
- odkládá se účinnost zákona o nemocenském pojištění o jeden rok, tj. na 1. 1. 2008;
- zachovává se účinnost dnem 1. 1. 2007 některých změn v zákonech, které jsou měněny v souvislosti s novým zákonem o nemocenském pojištění (v zákoně č. 189/2006 Sb.). Tak například zaměstnavatelé by nesepisovali žádosti o důchod, výše sazby penále se snižuje na polovinu, a to i ve zdravotním pojištění, a některé další).
Tyto pozměňovací návrhy odpovídají politické dohodě ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase s předsedou výboru pro sociální politiku PSP Zdeňkem Škromachem a musí je ještě schválit Poslanecká sněmovna (nadpoloviční většinou přítomných poslanců) a poté prezident republiky.
Projednávání v PSP se uskuteční pravděpodobně 12. prosince t. r. (pokud by PSP senátní pozměňovací návrh neschválila, došlo by k hlasování o návrhu zákona v podobě schválené 8. 11. 2006 v PSP; ke schválení návrhu zákona je v takovém případě třeba 101 hlasů poslanců).
Bude-li účinnost zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění odložena, budou v roce 2007:
- Organizace (nad 25 zaměstnaců) poskytovat dávky nemocenského pojištění tak jako dosud (nemocenské budou poskytovat od prvního dne uznání pracovní neschopnosti).
- Malé organizace (do 25 zaměstnaců) budou tak jako dosud vyplňovat měsíčně dosavadní tiskopis Přehled o vyměřovacích základech a pojistném malé organizace, budou přijímat od zaměstnanců žádosti o dávky a posílat je okresní správě sociálního zabezpečení.
- Nadále budou platit jen dvě redukční hranice pro výpočet denního vyměřovacího základu. K 1. 1. 2007 budou tyto redukční hranice v souladu se zákonem č. 54/1956 Sb. zvýšeny z 510 Kč na 550 Kč a ze 730 Kč na 790 Kč. Okresní správy sociálního zabezpečení a organizace budou povinny přepočítat k 1. 1. 2007 výši dávek nemocenského pojištění, u nichž nárok přechází z roku 2006 do roku 2007, pokud byly vypočteny z vyššího denního vyměřovacího základu než 510 Kč, a u dávek přiznaných v roce 2007 postupovat podle těchto redukčních hranic. Příslušné nařízení vlády, kterým budou vyhlášeny uvedené výše redukčních hranic, bude vydáno v průběhu prosince t. r.
I když bude účinnost zákona o nemocenském pojištění odložena, k 1. 1. 2007 nabude účinnosti zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mj. mění ustanovení o vyměřovacím základu pro odvod pojistného na sociální a zdravotní pojištění v zákoně č. 589/1992 Sb. a zákoně č. 592/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Zdroj: MPSV, 7. 12. 2006

6. 12. 2006 — Novinky na stránkách

K dnešnímu dni byly na stránky Komory účetních přidány následující novinky:
AKTUALITY - Sdělení MF k aplikaci Pokynu D - 279 od 1. ledna 2007 a Sdělení MF k aplikaci Pokynu D - 280 od 1. ledna 2007
ZAMĚSTNÁNÍ - Nabídka zaměstnání.

4. 12. 2006 — Novinky na stránkách

K dnešnímu dni byly na stránky Komory účetních přidány následující novinky:
VZDĚLÁVÁNÍ - další vzdělávací akce na počátek roku 2007.

4. 12. 2006 — POLITICKÁ DOHODA O ODLOŽENÍ NOVÉHO SYSTÉMU NEMOCENSKÉ

Na základě dnešního jednání s představiteli parlamentních politických stran dosáhl místopředseda vlády a ministra práce a sociálních věcí RNDr. Petr Nečas dohody, na jejímž základě bude o jeden rok odložena účinnost nového systému nemocenské. Nový systém začne fungovat až od 1. 1. 2008 s tím, že by v prvním roce účinnosti (v r. 2008) byla polovina nákladů, které budou platit zaměstnavatelé za náhradu mzdy v prvních čtrnácti dnech pracovní neschopnosti, refundována ze státního rozpočtu. Současně se sníží sazba pojistného na nemocenské pojištění placená zaměstnavatelem z vyměřovacího základu ze současných 3,3 procent na 2,3 procenta. V roce 2009 již pak budou zaměstnavatelé hradit náhradu mzdy zcela a současně se jim sníží pojistné na 1,4 procent z vyměřovacího základu.

Tímto opatřením budou ze státní pokladny definitivně k dispozici finanční prostředky, které doposud chyběly na bezproblémové spuštění zákona o sociálních službách od 1. 1. 2007. Je to kompromisní varianta, která byla dosažena na základě jednání s předsedou Sociálního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ing. Zdeňkem Škromachem, říká ministr Petr Nečas.
Zdroj: MPSV, 28. 11. 2006

27. 11. 2006 — Novinky na stránkách

K dnešnímu dni byly na stránky Komory účetních přidány následující novinky:
METODIKA - Zápis z jednání KV KDP - 4. 10. 2006.

24. 11. 2006 — Novinky na stránkách

K dnešnímu dni byly na stránky Komory účetních přidány následující novinky:
VZDĚLÁVÁNÍ - vzdělávací akce na počátek roku 2007.

23. 11. 2006 — Novinky na stránkách

K dnešnímu dni byly na stránky Komory účetních přidány následující novinky:
ZAMĚSTNÁNÍ - Nabídka zaměstnání.

22. 11. 2006 — INFORMACE K UPLATŇOVÁNÍ DPH PŘI PRODEJI OJETÉHO AUTOMOBILU

Uplatňování zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Při prodeji ojetého automobilu pořízeného obchodníkem za účelem dalšího prodeje, může obchodník použít zvláštní režim podle § 90 zákona o dani z přidané hodnoty v případech, kdy byl ojetý automobil nakoupen:
- od neplátce DPH,
- od osoby, která není registrována k dani v jiném členském státě,
- od obchodníka, který uplatnil zvláštní režim při jeho prodeji a zdanil jen přirážku (musí být uvedeno na daňovém dokladu, že je použit zvláštní režim),
- od plátců, pro které je dodání ojetého automobilu osvobozeno od daně podle § 62 ZDPH.

Při použití zvláštního režimu je podle § 90 odst. 4 ZDPH základem daně přirážka snížená o daň z přirážky.
Přirážka se stanoví jako rozdíl mezi prodejní cenou obchodníka a pořizovací cenou ojetého auta. Při prodeji ojetého automobilu nakoupeného v jiném členském státě musí být pro možnost použití zvláštního režimu podle § 90 ZDPH také prokázáno, že se nejedná o nový automobil ve smyslu definice uvedené v § 4 odst. 3 písm. b) ZDPH. Podle této definice se novým automobilem rozumí automobil, který byl dodán do 6 měsíců ode dne prvního uvedení do provozu nebo má najeto méně než 6000 km. Ojetým automobilem se rozumí automobil, který má najeto více jak 6000 km a uplynulo více než 6 měsíců ode dne prvního uvedení do provozu.
Pokud obchodník nakupuje ojetý automobil v jiném členském státě od obchodníka registrovaného k dani v jiném členském státě (např. autobazar), který při prodeji použil zvláštní režim (uvedl na daňovém dokladu, že je použit zvláštní režim), plátce již v tuzemsku nezdaňuje pořízení zboží z jiného členského státu, protože takové pořízení zboží není předmětem daně v tuzemsku (§ 90 odst. 3 ZDPH) a při následném prodeji může plátce uplatnit zvláštní režim podle § 90 ZDPH a zdanit jen přirážku.
Zvláštní režim je možné uplatnit i při prodeji ojetého automobilu nakoupeného v jiném členském státě od osoby, která není registrována k dani v jiném členském státě, a kterou může být i soukromá osoba. Pokud však obchodník s ojetými automobily nakoupí ojetý automobil v jiném členském státě od osoby registrované k dani v jiném členském státě, která neuplatnila zvláštní režim při prodeji, jedná se o pořízení zboží z jiného členského státu a plátce přiznává daň z pořízení zboží v tuzemsku. Při dalším prodeji ojetého automobilu nesmí uplatnit zvláštní režim podle § 90 ZDPH, ale je povinen uplatňovat daň na výstupu, tj. uplatňovat běžný režim, a stanovit základ daně podle § 36 odst. 1 ZDPH. Základem daně je potom prodejní cena ojetého automobilu snížená o daň. V případě dovozu ojetého automobilu ze třetí země podle § 20 ZDPH plátce přiznává daň při dovozu zboží podle § 23 ZDPH a následně při prodeji nesmí uplatnit zvláštní režim podle § 90 ZDPH, ale musí uplatnit daň na výstupu, tj. uplatňovat běžný režim a stanovit základ daně podle § 38 odst.1 ZDPH.
Při stanovení obratu pro povinnou registraci se postupuje podle § 6 odst. 2 ZDPH. Podle tohoto ustanovení se do obratu započítávají příjmy nebo výnosy za uskutečněná plnění, a proto se při prodeji ojetých automobilů započítává do obratu úplata, kterou má prodejce obdržet za uskutečněný prodej, protože je příjmem nebo výnosem prodejce.
V případě, že by prodejce ojetých automobilů uskutečňoval prodej vlastním jménem a na cizí účet (na základě smlouvy komisionářské nebo jiné obdobné smlouvy) započítává se do obratu pro povinnou registraci provize za poskytnutou službu, která je jeho příjmem nebo výnosem.
(Č.j. 18/99 904/2006-181 ze dne 2.11.2006)
Zdroj: Česká daňová zpráva, 13. 11. 2006

22. 11. 2006 — NÁVRHY MPSV ČR PŘI REALIZACI DŮCHODOVÉ REFORMY

Ministerstvo práce a sociálních věcí pokročilo v přípravě důchodové reformy. Podle místopředsedy vlády a ministra práce a sociálních věcí RNDr. Petra Nečase mají chystané změny směřovat do několika klíčových oblastí, jako jsou odložení odchodu do důchodu, zavedení stropu pojistného, zavedení plateb za náhradní doby pojištění a snížení sazby pojistného v souvislosti s tzv. ekologickou daňovou reformou.

Splnili jsme svůj slib z října, a tak dnes mohu konstatovat, že máme připravenou první pracovní verzi paragrafovaného znění reformy. Jde však pouze o prototyp, který musí být podroben přísným zkouškám v podobě připomínkového řízení, říká P. Nečas. Podle něj budou nejdůležitější připomínky od zástupců všech politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně PČR. Jejich návrhy a připomínky zakomponuje MPSV do konečného znění reformy.

MPSV navrhlo konkrétní úpravy systému:
- pokračování ve zvyšování důchodového věku až na 65 let (po roce 2030),
- prodloužení minimální povinné délky doby pojištění z 25 na 35 let (resp. z 15 na 20 let),
- zavedení maximálního vyměřovacího základu pro pojistné,
- zrušení doby studia jako náhradní doby pojištění,
- sjednocení věku pro určení délky dopočtené doby u invalidních důchodů,
- závislost dopočtené doby na předchozí době pojištění,
- rozšíření dobrovolné účasti na důchodovém pojištění,
- hodnocení předadopční péče jako doby péče o dítě,
- automatická transformace plného invalidního důchodu na starobní při dosažení 65 let,
- svázání důchodového věku při kratší době pojištění s důchodovým věkem,
- sjednocení věku pro „trvalý“ nárok na vdovský a vdovecký důchod a jeho svázání s důchodovým věkem,
- zavedení částečného starobního důchodu,
- možnost volby mezi vyloučenou dobou a skutečně dosahovaným vyměřovacím základem,
- vytvoření rezervního důchodového fondu,
- zřízení samostatné kapitoly státního rozpočtu pro důchodové pojištění.

Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhlo harmonogram prací na návrhu parametrických úprav:
- listopad 2006 (obnovení dialogu politických stran, první pracovní verze paragrafovaných znění),
- I. čtvrtletí 2007 (projednání ve vládě),
- II. čtvrtletí 2007 (zahájení projednávání v Poslanecké sněmovně),
- 2008 (účinnost schválených zákonů).
Zdroj: MPSV ČR, 16. 11. 2006

20. 11. 2006 — Novinky na stránkách

K dnešnímu dni byly na stránky Komory účetních přidány následující novinky:
VZDĚLÁVÁNÍ - 23.1.2007: Mzdové účetnictví a novinky v pracovněprávní problematice roku 2007.

15. 11. 2006 — Novinky na stránkách

K dnešnímu dni byly na stránky Komory účetních přidány následující novinky:
ZAMĚSTNÁNÍ - Nabídka zaměstnání.

| 1 | 2...42 | 43 | 44 | 45 | 46...49 | 50 |
Skočit na začátek