Archiv seminářů Komory

On-line: Interpretace Národní účetní rady (otevřený dotační seminář)

Termín: 19. - 20. 5. 2021
Termín — bližší informace vždy 9:00 - 13:00
Místo konání: On-line
Účastníci obdrží prolink
Cena: 2507 Kč (3134 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 8 hodin

Spojení

On-line, účastníci obdrží prolink k připojení.

Seminář je otevřeným seminářem zahrnutým do projektu Komory "Vzdělávání jako základ profesionality" a zapojený subjekt může kurzovné uhradit z dotačních prostředků Operačního programu Zaměstnanost ESF.

Organizátorem semináře je společnost PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., partner Komory pro dotační projekt.

Lektoři

Šrámková Alice

Program

• Odložená daň z přechodných rozdílů při ocenění majetkových účastí metodou ekvivalence
• Okamžik účtování o pohledávce z titulu příslušenství k pohledávce u věřitele
• Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace
• Pobídky v nájemních vztazích
• Dohadné položky v cizí měně
• Zúčtování závazků vzniklých z rozdělení vlastního kapitálu
• Účetní zachycení podmíněných investičních výdajů
• Odpis cizoměnové pohledávky a závazku
• Oceňování nabyté cizoměnové pohledávky
• Dotace v cizí měně
• Slevy z pořizovací ceny dlouhodobého hmotného majetku v následujících účetních obdobích po uvedení do užívání (u nabyvatele)
• Následné získání dotace na dlouhodobý majetek
• Následné vrácení dotace na dlouhodobý majetek
• Mezitímní účetní výkaznictví
• Struktura a obsah přehledu o změnách vlastního kapitálu
• Určení okamžiku zařazení dlouhodobého hmotného majetku do užívání
• Oceňování zásob vytvořených vlastní činností
• Časové rozlišování a cizí měna
• Inventarizační rozdíly u zásob a dlouhodobého majetku
• Vykazování nehmotných výsledků výzkumu a vývoje
• Zákaznické věrnostní programy
• Cizoměnové pohledávky s opravnou položkou
• Poskytnuté zálohy vedené v cizí měně

 

Pro registraci na kurz v rámci dotačního projektu se obraťte na:

Tereza Vaňharová, DiS.

Tel.: +420 739 428 058, e-mail  tereza.vanharova@profima.cz

 

Pro registraci mimo dotační projekt vyplňte přihlášku v odkazu níže.

Skočit na začátek