Archiv seminářů Komory

Společenství vlastníků jednotek – právní, účetní a daňový pohled (on-line seminář)

Termín: 15.6.2022
Termín — bližší informace 9:00 - 18:00
Místo konání:
On-line Účastníci obdrží prolink, ***ceny jsou uvedeny bez DPH***
Cena: 2601 Kč (2890 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 8 hodin

Spojení

On-line vysíláníLektoři

RNDr. Ivan Brychta (daňový poradce)

Mgr. Kateřina Horáková (Svaz českých a moravských bytových družstev, legislativně-právní oddělení)

Program

Cílem prvé části semináře je seznámení s podstatou bytového spoluvlastnictví, způsoby správy bytového domu a postavením SVJ. Úkolem semináře je z praktického hlediska vysvětlit fungování SVJ a jeho orgánů a upozornit na vztahy mezi SVJ a vlastníky jednotek pokud jde o vzájemná práva a povinnosti. Výklad bude zohledňovat změny, které přinesla novela občanského zákoníku, která nabyla účinnosti 1. 7. 2020 a poměrně rozsáhle zasáhla právě do oblasti bytového spoluvlastnictví. Prvá část semináře se dotkne i otázek vymáhání nároků společenství vlastníků vůči vlastníkům jednotek, zejména nároků peněžitých.

Ve druhé části semináře budete seznámeni s aktuálními daňovými a účetními souvislostmi fungování SVJ a se souvisejícími povinnostmi ve vztahu ke správci daně. Přínosem může být komplexní pohled na daňovou a účetní problematiku jak z pohledu samotného SVJ (jeho statutárních orgánů), tak z pohledu jednotlivých vlastníků, praktické ukázky některých postupů na příkladech nebo zdůraznění aktuálních výkladů a novinek ve vztahu k probírané problematice.

9:00–12:30 • Právní pohledMgr. Kateřina Horáková

• bytové spoluvlastnictví obecně, typy jednotek,

• prohlášení o rozdělení domu na jednotky, změny a opravy prohlášení,

• vznik SVJ a jeho činnost,

• orgány SVJ a rozhodování,

• práva a povinnosti vlastníků jednotek,

• vymáhání nároků vůči vlastníkům jednotek,

• aktuality z legislativy týkající se SVJ.

13:30–18:00 • Účetnictví, daň z příjmů, DPH RNDr. Ivan Brychta

• společenství vlastníků jednotek v pozici účetní jednotky (související účetní předpisy, rozsah vedení účetnictví, směrná účtová osnova, kdy se stává SVJ účetní jednotkou, povinnosti SVJ),

• vybrané účetní operace SVJ (evidence dlouhodobých záloh na opravy, služby účtované vlastníkům, účtování o opravách a technickém zhodnocení, ve vztahu k úvěrům a dotacím aj.),

• daně (otázka registrace k daním, princip zdaňování příjmů a podávání přiznání k dani z příjmů, závislá činnost ve vztahu k daním, problematika DPH ve vztahu ke společenství vlastníků),

• daňové problémy ve speciálních případech (činnost společenství vlastníků, správa společných částí domu, vyúčtování služeb, opravy a technické zhodnocení a další) – z pohledu daní z příjmů a zákona o DPH,

• daňová problematika z pohledu vlastníků jednotek (zdanění příjmů z nájmu jednotek, výdaje související s jednotkou jako daňově účinný výdaj/náklad, osvobození od daně z příjmů při převodu jednotky a další souvislosti ve vztahu k daním z příjmů, povinnosti k dani z nemovitých věcí),

• aktuální výklady, novinky v daních a účetnictví ve vztahu k SVJ v roce 2022 (v návaznosti na aktuální vývoj legislativy).

Odpovědi na dotazy.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

POZNÁMKA:

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy. Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme. Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno. 

Odkaz na obchodní podmínky společnosti 1. VOX a.s. zde 

 

Skočit na začátek