Archiv seminářů Komory

Specifika účtování nestátních neziskových organizací

Termín: 22.9.2022
Termín — bližší informace 9:00 - 15:00
Místo konání: Praha ***ceny jsou uvedeny s DPH***
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.
Cena: 2490 Kč
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 5 hodin

Spojení

Institut certifikace Svazu účetních, a.s.
Vinohradská 2022/125
13000 Praha 3

Lektoři

Ing. Miroslava Nebuželská - certifikovaná účetní, auditorka, ACCA, zkušená lektorka se specializací na neziskový sektor

Program

 • Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek,
  • Pořízení – uznání dlouhodobého majetku – limity, dlouhodobý a drobný majetek,...
  • Odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,
  • Bezúplatně nabytý dlouhodobý majetek,
   • účtování do vlastních zdrojů či do výsledovky, rozpouštění zdroje do výnosů po dobu životnosti,
   • zdanění při pořízení bezúplatně nabytého majetku, odepisování, prodej či vyřazení,
   • rozdíly při nabytí z investiční dotace, finančního daru, dědictví, veřejné sbírky,….,
 • Dlouhodobý finanční majetek,
  • oceňování při pořízení – reprodukční hodnota, pořizovací cena,
  • přecenění na reálnou hodnotu – dlouhodobost x krátkodobost, stanovení reálné hodnoty,
  • cenné papíry, podíly, drahé kovy,
 • Zásoby,
  • bezúplatně nabyté zásoby – způsob A nebo B,
 • Pohledávky,
  • opravné položky k pohledávkám,
  • pohledávky za členský i příspěvky,
 • Dlouhodobé pohledávky a závazky,
 • Vlastní jmění,
  • Výsledek hospodaření,
  • Fondy,
 • Výnosy z dotací,
  • účtování dotací,
  • zdanění dotací – úzký a široký základ daně,
 • Výnosy z přijatých darů,
  • co je a není dar – protiplnění, poděkování dárcům,
  • darovací smlouva, potvrzení o daru pro dárce – možnost snížení základu daně – podmínky, pravidla,
   přijetí daru fyzickou osobou – pravidla zdanění,
  • veřejná sbírka – co je veřejná sbírka, jak se registruje, jak se účtuje a daní,
  • kostelní sbírka,
 • Daň z příjmů,
  • základní režimy zdanění nestání neziskové organizace,
  • veřejně prospěšný poplatník,
  • základní režimy zdanění nestátní neziskové organizace.
 • Diskuse.

Pořádá:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.

Poznámky:

***ceny jsou uvedeny s DPH***

Bude-li seminář on-line, vložné bude upraveno.

 

V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte, rádi Vám odpovíme.

Skočit na začátek