Archiv seminářů Komory

Klubový večer v hotelu Olympik - Novinky v opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a etický kodex účetních

Termín: 14. 3. 2007
Termín — bližší informace 14. 3. 2007; 15:30–cca 21:00
Místo konání:
Hotel Olympik, Sokolovská 138, Praha 8
Cena: 890 Kč (990 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 0 hodin
Hotel Olympik, Sokolovská 138, Praha 8, stránky hotelu Olympik

/Od metro Palmovka nebo Invalidovka 3 min pěšky/


 • podnikajícím účetním, auditorům a daňový poradcům, jednatelům a manažerům
 • společností
 • odborné setkání s rautem v příjemném prostředí
 • možnost diskuze nad činností Komory s jejími zástupci

PŘEDNÁŠKY JSOU ZAHRNUTY DO SYSTÉMU KONTINUÁLNÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ROZSAHU 5 HODIN.


Přednášející:

Ing. Alena Mrkvičková (auditorka, předsedkyně Výboru Komory certifikovaných účetních)

Ing. Pavel Kolman (Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů)


CÍL A CÍLOVÁ SKUPINA:

První část přednášky je určena pověřeným pracovníkům povinných osob, tak, jak jsou definovány v zákoně č. 61/1996 Sb., a na něž se vztahuje povinnost každoročního proškolování. Jedná se zejména o účetní, auditory a daňové poradce, pokud svou činnost vykonávají jako podnikatelé, dále pak notáře, advokáty, exekutory, zprostředkovatele atd.

Druhá část se zaměří na jedno z povinných témat kontinuálního profesního vzdělávání, na „Etický kodex účetních“, jako jednu z norem Komory certifikovaných účetních, kterou se stanoví etické požadavky na osobu a výkon profese profesního účetního a jeho spolupracovníků.

Z OBSAHU VYBÍRÁME:

1. část; 15:30–18:45; Ing. Pavel Kolman

Ing. Kolman seznámí posluchače s novelizovanými předpisy EU týkající se problematiky legalizace výnosů z trestné činnosti, předcházení zneužití finančního systému k praní špinavých peněz, financování terorismu a korupci, se stanovenými pravidly a povinnostmi právnických a fyzických osob při aplikaci zákona č. 61/1996 Sb. a navazujících právních norem, a v té souvislosti upozorní na nové praktiky a trendy v oblasti praní špinavých peněz a na nutnost vytváření odpovídajících technicko-organizačních opatření a personálních předpokladů pro zajištění funkčnosti systému.


 • obecně k problematice legalizace výnosů z trestné činnosti, financování terorismu a korupce,
 • rizika zapojení povinné osoby do procesu legalizace výnosů z trestné činnosti,
 • předcházení zneužití finančního systému k praní špinavých peněz a financování terorismu,
 • mezinárodní standardy, informace o novelách směrnic ES č. 2005/60 a 2006/70 ES a jejich implementace do právních předpisů ČR,
 • novela zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních ..., a navazujících právních norem,
 • základní pojmy a metody legalizace výnosů z trestné činnosti (praní špinavých peněz- AML)
 • dodržování zákonem stanovených pravidel- příklady,
 • postavení a působnost finančně analytického útvaru (FAU) MFČR,
 • povinnosti povinných osob - systém vnitřních zásad, identifikace klienta, ohlašování podezřelých obchodů, systémy archivace a školení, kontrola,
 • zásady poznej svého klienta (KYC),
 • znaky neobvyklých a podezřelých obchodů – příklady,
 • podezřelé obchody a podvodná jednání v podmínkách ČR – příklady.
2. část; 19:00–20:15; Ing. Alena Mrkvičková

 • etický kodex jako jeden ze základních dokumentů IFAC,
 • postavení IFAC v rámci celosvětové účetní profese,
 • struktura a základní termíny etického kodexu,
 • bezúhonnost a objektivita,
 • etické konflikty a jejich řešení,
 • problematika daňové praxe profesních účetních,
 • přeshraniční činnosti,
 • propagace a marketing účetních praxí,
 • odborná způsobilost profesních účetních,
 • požadavky etického kodexu na profesní účetní provozující veřejnou praxi,
 • rizika ohrožující nezávislost,
 • zabezpečovací prvky
 • etika ve veřejné praxi X zaměstnanecký poměr
 • implementace etických zásad v praxi profesních účetních
 • uplatnění a význam etických zásad a etických kodexů jednotlivých účetních praxí
 • limity etických kodexů
 • cesta uplatnění etických zásad dle „ exempla trahunt“

3. část; 20:15–cca 21:00; RAUT A ZÁVĚREČNÁ DISKUZE.


Zvýhodněné vložné pro člena Komory certifikovaných účetních činí 890 Kč včetně 19% DPH.

Zvýhodněné vložné pro účetní v systému certifikace registrované Svazem účetních (nečleny KCÚ) činí: 990 Kč včetně 19% DPH.

Ostatní odborná veřejnost se může zúčastnit za vložné ve výši: 1 290 Kč včetně 19% DPH.

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na telefonním čísle 224 041 018, případně zašlete svůj dotaz na vlachova@komora-ucetnich.cz.

Skočit na začátek