Archiv seminářů Komory

NOVÝ INSOLVENČNÍ ZÁKON /pořádá KSKŘI v ČR/

Termín: 4. a 11.4.2007
Termín — bližší informace 4. 4. a 11. 4. 2007 vždy 09:00–15:30
Místo konání:
Ústav zemědělských a potravinářských informací, Praha 2
Cena: 800 Kč
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 0 hodin
  Ve spolupráci s Komorou specialistů pro krizové řešení a insolvenci v České republice, územní sekcí pro Středočeský kraj včetně hl. m. Prahy, nabízíme našim členům účast na této vzdělávací akci. Podrobné informace naleznete na webových stránkách KSKŘI.

  Pro členy Komory certifikovaných účetních je určeno 10 míst…

Odborný program semináře:

 • 4. 4. 2007; 09:00–15:30; Část I.
  • úvod – historie vzniku nové právní úpravy úpadkového práva v České republice,
  • struktura a systematika zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon (IZ) – členění zákona, základní pojmy právní úpravy, systematika právní úpravy, procesní subjekty, účastníci insolvenčního řízení,
  • průběh insolvenčního řízení a lhůty dle IZ – zahájení řízení a rozhodnutí soudu o zahájení řízení, postup soudu po podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení vč. lhůt pro postup soudu, moratorium, jednání o návrhu, definice úpadku, způsoby rozhodnutí o návrhu na zahájení řízení, následky spojené se zamítnutím podaného návrhu,
  • insolvenční rejstřík dle IZ – způsob vedení a funkce Insolvenčního rejstříku (IR), registrační funkce IR, doručování přes IR, rozsah informací zveřejňovaných v IR, praktické otázky spojené se zavedením IR,
  • postavení věřitelů v insolvenčním řízení podle IZ – práva a povinnosti věřitelů, změna v osobě věřitele, uplatnění nároku přihláškou pohledávky, postavení zajištěných věřitelů, uplatnění pohledávek vzniklých v průběhu insolvennčího řízení, odpovědnost za správnost nároku uplatněného v insolvenčním řízení přihláškou pohledávky, přezkumná jednání, incidenční řízení,
  • postavení insolvenčního správce a věřitelských orgánů v insolvenčním řízení – způsob výběru isnolvenčního správce (dále jen „správce“), změna v osobě insolvenčního správce, práva a povinnosti správce, odpovědnost správce za úhradu pohledávek vzniklých v průběhu řízení, svolání schůze věřitelů, otázky svěřené schůzi věřitelů, způsob volby věřitelského výboru (zástupce věřitelů), změny ve složení věřitelského výboru (v osobě zástupce věřitelů), práva a povinnosti věřitelského výboru (zástupce věřitelů).

 • 11. 4. 2007; 09:00–15:30; Část II.
  • daňové dopady nové právní úpravy úpadkového práva (přednáší Mgr. Lukáš Pachl) – cca 2 hod,
  • způsoby řešení úpadku formou konkursu – podmínky pro prohlášení konkursu, průběh řízení, postavení dlužníka v konkursu, práva a povinnosti správce, termíny pro soudní jednání v konkursu, zpeněžování majetku, ukončení konkursu,
  • řešení úpadku oddlužením (spotřebitelský úpadek) – podmínky pro povolení oddlužení, způsob řešení oddlužení, postavení věřitelů při oddlužení, postavení zajištěných věřitelů při oddlužení, povinnosti dlužníka, podmínky pro zánik neuhrazených částí závazků dlužníka,
  • řešení úpadku formou reorganizace – podmínky pro povolení reorganizace, aktivní legitimace k podání návrhu, postup soudu při návrhu na reorganizaci, způsoby realizace reorganizace, reorganizační plán, následky neplnění reorganizačního plánu, oddlužení dlužníka jako výsledek reorganizace,
  • zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích (IS) - podmínky pro zápis do seznamu insolvenčních správců, zvláštní insolvenční správci, zkoušky insolvenčních správců, seznam insolvenčních správců dle IS, vztah IS ke stávajícím správcům konkursní podstaty zapsaným v seznamech krajských soudů.

  Přednášející:

  Mgr. Jan Kozák /soudce zabývající se problematikou konkursních řízení a místopředseda Krajského soudu v Brně/

  Mgr. Lukáš Pachl /asistent soudce Krajského soudu v Brně/

  SEMINÁŘ JE ZAHRNUT DO SYSTÉMU KONTINUÁLNÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ROZSAHU 9 HODIN.

  Místo konání:

  Ústav zemědělských a potravinářských informací (mapka), Slezská 7, Praha 2.


  ORGANIZAČNÍ POKYNY:

  Registrace účastníků začíná půl hodiny před zahájením semináře. V průběhu semináře bude hodinová přestávka na oběd. Oběd ani tiskové materiály nejsou zajištěny.

  Poplatek za účast na semináři pro členy KCÚ činí 800 Kč za oba dva dny v hotovosti.

  Poplatek za účast na semináři pro členy KSKŘI ČR činí 200 Kč za oba dva dny v hotovosti.


  Podrobné informace Vám rádi sdělíme na telefonním čísle 224 041 018, případně zašlete svůj dotaz na vlachova@komora-ucetnich.cz.

Skočit na začátek